සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321515/thumb_424_321515_1575256239_3766.jpg Bare Land
10
 Katubedda 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale Katubadda

DSWijesingha road next to cam..

  8 perch land for immediate sale Bim Saviya clean deed 1 12 km from Katubadda junction 2 teak trees available...  more »

2 /pics/270805/thumb_424_270805_1544683071_2458.jpeg Bare Land
5
 Malabe 

 • 10 perches    Bare Land


   

Land For Sale In Malabe SAITM SLIIT

Robert Gunawardhana Mawatha Ma..

  A valuable block of land in Malabe close proximity to SAITM SLIIT and CINEC The land is located in David Lane ...  more »

3 /pics/322916/thumb_424_322916_1575976821_1533.JPG Bare Land
8
 Kelaniya 

 • 246.33 perches    Bare Land


   

Land For Sale Kelaniya

 

  Facing Colombo Kandy Road in Thorana Junction Kelaniya br Adjoining Kelaniya Entrance to Airport High Waybr ...  more »

7 /pics/323332/thumb_424_323332_1576257499_8824.jpg Bare Land
1
 Dehiwala 

 • 18.5 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala Nadimala

Kadawathe Rd Dehiwala

  Land for Sale in Dehiwala Nadimala 185 perchers per perch Rs 2 million 10p and 85 perchers can devid interes...  more »

8 /pics/322307/thumb_424_322307_1575573302_9422.png Bare Land
4
 Pamunugama 

 • 30.1 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

301 Perch land for sale

Pamunugama Road

  301 perch land with clean deedbr close to Colombo Road Airport Expressway exitbr situated in a very rapid...  more »

15 /pics/323287/thumb_424_323287_1576235422_144.jpg Bare Land
7
 Thalahena 

 • 9.84 perches    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

10P Bare Land for Sale in Thalahena

Asiri Place Thalahena

  Highly Residential Prime Land ideal for a Luxury residence in a quiet locationbr br br Land Extent 984Pbr ...  more »

17 /pics/313822/thumb_424_313822_1570098495_1873.jpg Bare Land
1
 Nawala 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 33M

Bare land 11 perches in Nawala

Temple Road Nawala

  A bare land of 11 perches offered at a bargain price of Rs 31 million per perch The property is located on a 1...  more »

18 /pics/323261/thumb_424_323261_1576230028_5211.jpg Bare Land
10
 Malabe 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

18P Superb Land Malambe Town

Malambe Malabe

  18p superb land is available for sale at Malambe citybr 100 meters to Malambe junctionbr 50 meters to the main...  more »

21 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062br br Land Feauturesbr 36 Perchesbr Close to Main Roadbr br Locationbr 13 km Horizon Colle...  more »

23 /pics/258802/thumb_424_258802_1535032454_8147.JPG Bare Land
 Nawala 

 • 50 perches    Bare Land


  Rs. 8.5M Per Perch

50p land Facing Nawala main road

Nawala Road

  50p land Nawalabr Facing main roadbr More than 80 ft road frontagebr Very close to Rajagiriya br ...  more »

26 /pics/235047/thumb_424_235047_1527048504_03.jpg Bare Land
 Nawala 

 • 15.5 perches    Bare Land


  Rs. 3M Per Perch (ONO)

155p land close to Old Nawala Road

Old Nawala Road

  155p land is available for sale close to Old Nawala Roadbr Walking distance to Senanayaka Junction and Nawala ...  more »

29 /pics/311439/thumb_424_311439_1568700505_7046.jpg Bare Land
2
 Thalahena 

 • 26 perches    Bare Land


  Rs. 12.75M Per Perch

4795 Land for Sale Thalahena

 

  Highly Residential Prime Land ideal for a Luxury residence in a quiet locationbr br 5 minutes walking distance...  more »

30 /pics/306928/thumb_424_306928_1570244152_5837.jpg Bare Land
8
 Bandaragama 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 390,000 Per Perch