සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 Bare Land
9
 Ambalangoda 

 • 45 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Business premise property

Meetiyagoda kuleegoda road Amb..

  Meetiyagoda juction facing kuleegoda road 45 perchesBusiness premises property for sale entire or 15 perch blo...  more »

9 Bare Land
 Ambalangoda 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for sale

kuruduwatta Ambalangoda

  Land for sale5 min to ambalangoda town0769452143No need brokersCl for more details...  more »

14 Bare Land
URGENT
 Ambalangoda 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for Sale

Thalgasgoda Ambalangoda

  20 perch bare flat land in Ambalangoda within UC area close to main schools Decent neighbourhood ...  more »