සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Avissawella (43 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Avissawella 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 157,000 Per Perch

Land in Avissawella

Madola - Avissawella

  It is possible to contact us on the following numbers. 250 meters to the Ratnapura – Colombo main road. Beau...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Avissawella 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Best land in Avissawella

Madola - Avissawella

  It is possible to contact us on the following numbers. 250 meters to the Ratnapura – Colombo main road. Beau...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Avissawella 

 • 49 perches   Cultivated Land


  Rs. 62,000 Per Perch

Avissawella

Puwakpitiya

  A land with Coconut and Jack tree, 49 P Valuable land 100m from Colombo - Badulla Main Road 4km to Aviss...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Avissawella 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

land for sale

puwakpitiya

  clear documents registered Carm environment All facilities between kosgama and puwakpitiya area (colomb...  more »

 Avissawella 

 • 22 acres   Tea land


  Rs. 60M Per Perch

Tea land for sale

Kithulgala

  22Acre tea land for sale. Very good investment opportunity, and monthly income Rs.500000. 3 Bedrooms house wit...  more »

 Avissawella 

 • 27.75 perches   Bare Land


  Rs. 850,000 Per Perch

commercial land

colombo road

  27.75 perches commercial property, situated facing to Colombo - Avissawella high way which is highly developin...  more »