සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/301276/thumb_424_301276_1562600814_1161.JPG
Bare Land
2
 Battaramulla 

 • 20.5 perches    Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla LS33

Singhapura Road Pelawatte Batt..

  Highlightsbr Land extent c 2050 Perchesbr Property is located on Singhapura Road Rohina Mawatha Pelawatt...  more »

9 /pics/329690/thumb_424_329690_1580043373_6059.jpg
Bare Land
1
 Battaramulla 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M Per Perch

20 Perch Land Sale

wickramasingha pura Battaramul..

  BATTHARAMULLA 20 PERCH LAND HIGHLY RESIDENTIAL AREAbr ELECTRICITY WATER CLOSE TO MAIN ROAD ABOUTbr 150 METERS...  more »

12 /pics/329204/thumb_424_329204_1579782546_3246.JPG
Bare Land
8
 Battaramulla 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M Per Perch

Exclusive 15 block land for sale

Battramulla Akuregoda Lake ro..

  BATTARAMULLA Akuregoda Lake road two 15 Perch blocks available for sale Could be bought either 30 Perch block...  more »

13 /pics/324040/thumb_424_324040_1576733777_5244.jpg
Land with house
2
 Battaramulla 

 • 11.9 perches    Land with house


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

 

  This land situated in Battaramulla town Can be used as residential or commercial both An ideal location to con...  more »

23 /pics/328009/thumb_424_328009_1579244097_2365.jpg
Land with house
2
 Battaramulla 

 • 25 perches    Land with house


  Rs. 55M

Land For Sale Battaramulla

 

  Superb land at Battaramulla 500 meters to Arpico Petrol shed Lane adjoining to NSB There is an existing house...  more »

24 /pics/327381/thumb_424_327381_1578984143_4382.jpg
Land with house
2
 Battaramulla 

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 2.7M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

 

  This land situated in highly residential area about 300m to Koswatta Junction Respectable neighborhood All you...  more »

27 /pics/285382/thumb_424_285382_1554195342_5173.jpg
Bare Land
4
 Battaramulla 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

Bogahahena Road Battaramulla

  30P Land for Sale in Bogahahena Road Battaramullabr Exclusive neighbourhood br br Property sold at Land Valueb...  more »

28 /pics/311749/thumb_424_311749_1568817604_8485.jpg
Land with house
4
 Battaramulla 

 • 12.5 perches    Land with house


  Rs. 2.25M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

 

  The land is situated in Wickramasinghe pura Calm and best residential area to live with your loved once There ...  more »

Lands for Sale in Battaramulla

The small yet fast developing city of Battaramulla, which is located on the outer suburbs of the largest city in Sri Lanka, the city of Colombo, has seen an impressive level of growth for the past one and a half decades. While there are dozens of factors that have led to this small city becoming a favorite destination for local property hunters, by far the most prevalent, is its relative location to other major metropolitan hubs in the western coast of the island. Because of this positioning, properties for sale in Battaramulla, which includes both houses as well as lands for sale in Battaramulla, have experienced impressive levels of growth in demand for the past five years, making them some of the most valuable properties in the Battaramulla map

Nevertheless, if you are one of the clever property hunters who is currently searching for a land sale in Battaramulla, be it for a commercial or residential purpose, remember that there are some factors that you should consider before you arrive at your final buying decision. Let's assume that you are looking for one of the properties for rent in Battaramulla. If this is the case for you, then you will be happy to know that there are lands for rent available here. For example, if what you want is a 20 perches land situated close to a residential area, then you might discover plenty of such rental opportunities close to the Pelawatta junction. 

Regardless, there is more to know before you embark on a journey to discover new lands for sale Battaramulla. If we assume that what you are looking for is a land for sale at Pelawatta, a 15-20 perches land for sale from a highly residential area, then you may discover such opportunities in neighbourhoods such as Asiri Uyana, Palan Thuna and Kandawatta, which are all located in close proximity to Pelawatta. However, if what you want is a 20 perches land for sale in Battaramulla town, a developed land with all necessary amenities, then you will discover the best properties in neighbourhoods such as Rajamalwatta, Jayanthipura and Udumulla. These terrestrial properties for sale in Battaramulla will come pre-equipped with all the essential facilities, from pipe born water to three-phase electricity and can even have paved roads 20 meters away, allowing a house to be easily built here.