සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
26 Bare Land
1
 Battaramulla 

  • 14 P  Bare Land


    Rs. 2.7M Per Perch

Land Sale Pelawattha

pelawattha, Battaramulla

    PELAWATTHA 14 PERCHASE LAND, HIGHLY RESIDENTIAL AREA WITH ELECTRICITY, WATER. CLOSE TO MAIN ROAD ABOUT 15...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties for sale in Battaramulla
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered