සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/301276/thumb_424_301276_1562600814_1161.JPG Bare Land
2
 Battaramulla 

 • 20.5 perches   Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla LS33

Singhapura Road Pelawatte Batt..

  Highlights Land extent c 2050 Perches Property is located on Singhapura Road Rohina Mawatha Pelawatte Batt...  more »

4 /pics/334611/thumb_424_334611_1582483776_9636.jpg Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 13.5 perches   Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Parliament Road

Singha pura Battaramulla

  Land for sale in New Parliament road Battaramulla Pelawattha Very close to the Parliament Opposite to the ape ...  more »

14 /pics/337889/thumb_424_337889_1584164076_723.png Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Off Pipe Road Heenati kubura..

  40 Perch or Above Unique Land in Battaramulla off Pipe Road Only 11km From Koswatte Odel JunctionSALE Batt...  more »

19 /pics/337814/thumb_424_337814_1584094446_6715.png Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 70 perches   Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Pelawatte Junction Battaramu..

  FOR UN URGENT SALE 70 Perch nice shape land Pelawatte Junction Battaramulla 2nd block from Main RoadSALE ...  more »

21 /pics/337803/thumb_424_337803_1584092799_8709.png Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 6M Per Perch

Facing to Kaduwela Road New..

  80 Perch Prime and Unique nice shape Land in Battaramulla Facing to Kaduwela Road New Kandy RoadSALE Batta...  more »

27 /pics/267456/thumb_424_267456_1540782027_277.jpg Bare Land
 Battaramulla 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale in Battaramulla

Robert Gunawardana mawatha Bat..

  25 perch bare land in Ruhunu pura off Robert Gunawardana mawatha Battaramulla available for immediate sale Lo...  more »

28 /pics/335717/thumb_424_335717_1582951267_9566.jpg Bare Land
6
 Battaramulla 

 • 35.7 perches   Bare Land


  Rs. 3.7M Per Perch

357 Perches for Sale in Battaramulla

jayanthipura Battaramulla

  357 Perches residential or investment land available for Sale in jayanthipura Battaramulla Property is located...  more »