සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/330625/thumb_424_330625_1580443270_4963.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 10 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 10

Ven S Mahinda Mawatha Colombo ..

  10 Perches of Rectangular Commercial Land in Colombo 10Facing Ven S Mahinda MawathaLand Area 30 feet X 115 f...  more »

6 /pics/329227/thumb_424_329227_1579796494_1799.png
Bare Land
9
 Colombo 10 

 • 214 perches    Bare Land


  Rs. 13M Per Perch

Darley Road Colombo 7 2 Bord..

  A Prime and Unique 214 Perch bare land with G 52 Floors Approval in Colombo 10 Colombo 7 2 BorderSALE Colom...  more »

8 /pics/321113/thumb_424_321113_1574878142_4835.png
Bare Land
10
 Colombo 10 

 • 214 perches    Bare Land


  Rs. 13.5M Per Perch

Darley Road Colombo 10 Colombo..

  If you need to purchase a Commercial or residential Land Houses Apartments Business places etc please do not h...  more »

10 /pics/314019/thumb_424_314019_1570186064_8061.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 10 

 • 9 perches    Bare Land


  Rs. 70M

Land for Sale in Colombo 10

Sri Dhamma Mawatha Colombo 10

  For Immediate sale Good ResidentialCommercial Property in Sri Dhamma Mawatha Colombo 10 Peaceful surrounding ...  more »

14 /pics/295474/thumb_295474_1559021601_0995.jpg
Land with house
1
 Colombo 10 

 • 17.25 perches    Land with house


  Rs. 12M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 10

Hedges Court Colombo 10

  For Immediate sale Good Commercial Property in Colombo 10 Easy Access to Main Road Genuine buyers are welco...  more »