සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/302993/thumb_424_302993_1563711655_1231.jpg
Bare Land
5
 Colombo 13 

 • 27.50 perches    Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Kotahena

Kotahena Colombo 13

  Land for Sale Code RE SL 01 Property type Bare Land Area Colombo Kotahena Land size 2750 Perchesbr...  more »

3 /pics/314035/thumb_424_314035_1570188005_2974.jpeg
Bare Land
2
 Colombo 13 

 • 100 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 13

Pickering road Colombo 13

  Located in Pickering Road Colombo 13Enter from pickering road which is 20 25 feet road and have a rear Exit ...  more »

4 /pics/243467/thumb_424_243467_1527052881_9793.jpg
Bare Land
 Colombo 13 

 • 149 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

149 Perches Land for Sale in Colombo 13

4412 St Benedicts Mawatha Kota..

  A valuable Land sale in Colombo 13 which is the heart of Colombo Close to Colombo International sea port Clear...  more »