සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/302993/thumb_424_302993_1563711655_1231.jpg Bare Land
5
 Colombo 13 

  • 27.50 perches   Bare Land


    Rs. 2.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Kotahena

Kotahena Colombo 13

    Land for Sale Code RE SL 01 Property type Bare Land Area Colombo Kotahena Land size 2750 Perchesbr...  more »

4 /pics/243467/thumb_424_243467_1527052881_9793.jpg Bare Land
 Colombo 13 

  • 149 perches   Bare Land


    Rs. 5M Per Perch

149 Perches Land for Sale in Colombo 13

4412 St Benedicts Mawatha Kota..

    A valuable Land sale in Colombo 13 which is the heart of Colombo Close to Colombo International sea port Clear...  more »