සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/302993/thumb_424_302993_1563711655_1231.jpg Bare Land
5
 Colombo 13 

  • 27.50 perches    Bare Land


    Rs. 2.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Kotahena

Kotahena Colombo 13

    Land for Salebr br Code RE SL 01br br Property type Bare Landbr br Area Colombo Kotahenabr br Land size...  more »

3 /pics/314035/thumb_424_314035_1570188005_2974.jpeg Bare Land
2
 Colombo 13 

  • 100 perches    Bare Land


    Rs. 3.8M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 13

Pickering road Colombo 13

    Located in Pickering Road Colombo 13br br Enter from pickering road which is 20 25 feet road and have a rear...  more »