සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Bare Land
10
 Colombo 14 

  • 5.53 perches   Bare Land


    Rs. 7.3M Per Perch

Facing to colombo 14

Grand Pass Road Colombo 14

    Road facing land for sale in Grand Pass Road Colombo 14 vincent perera mawatha facing to the main road Hig...  more »