සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/302606/thumb_424_302606_1563438315_6094.jpg
Bare Land
5
 Colombo 15 

 • 118 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for sale in Modara

Modara Colombo 15

  Code RE SCP 01 Rs3500000 per Perch Property type Bare Land Land size 118 Perches Square Block...  more »

7 /pics/321038/thumb_424_321038_1574845010_9717.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 15 

 • 10.5 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land with House for Sale in Colombo 15

St Marys Lane Colombo 15

  Residential Land for sale in StMarys Lane Colombo 15105 perch land with an old house 30 ft road 50 ft road fr...  more »

11 /pics/295481/thumb_295481_1559022999_1594.jpg
Bare Land
1
 Colombo 15 

 • 42.1 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 15

Centre Road Colombo 15

  For Immediate sale Good Residential Property in Colombo 15 Peaceful surrounding Good Neighborhood Easy Acces...  more »