සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Colombo 15 

  • 41 perches    Bare Land


    Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 15

Mattakkuliya Church road, Colo..

    Good Residential Commercial Property in Colombo 15br Facing the Mattakkuliya Church roadbr br 100 feet Road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Colombo 15 

  • 118 perches    Bare Land


    Rs. 3.5M Per Perch

Land for sale in Modara

Modara, Colombo 15

    Code RE SCP 01br br Rs3500000 per Perchbr br Property type Bare Landbr br Land size 118 Perches Square ...  more »