සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/322415/thumb_424_322415_1575632364_6558.JPG
Bare Land
3
 Colombo 2 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 210M

Land for sale facing main road

Slave island Colombo 2

  The perfect plot of land for your business or residence with a commercial and residential neighborhoodThe area...  more »

8 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Colombo 2 

 • 127 perches    Bare Land


  Rs. 20M

Premium high rise land

Slave island Colombo 2

  Location Colombo 02 Extent 127 perches Entrance 2 way Height restriction 40 Floors Asking price 20 M a per...  more »

9 /pics/301900/thumb_301900_1562929279_327.jpg
Bare Land
1
 Colombo 2 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 7M Per Perch

Land for sale in Colombo 02

 

  Commercial property over 20 p facing a 30ft road close to Dharmapala Mawatha Ideal for a mixed deve...  more »

11 /pics/301903/thumb_301903_1562930804_4616.jpg
Bare Land
1
 Colombo 2 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 16M Per Perch

Land for sale in Colombo 02

 

  Commercial property over 16 p facing a 30ft road close to the Insurance Corporation Ideal for a mixed de...  more »