සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 2 

  • 103 perches    Bare Land


    Rs. 18M Per Perch

Premium land

Marine drive, Colombo 2

    Location Colombo 02br Extent 103 perchesbr No of entrance 03br Height Restriction G plus 30br Current st...  more »