සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/258506/thumb_424_258506_1534923165_5623.jpg
Land with house
 Colombo 3 

 • 52 perches    Land with house


  Rs. 18.5M Per Perch

52 perches Land For SaleColombo 3

 

  52 perches land with Colonial house for sale on a Private road br The ideal Land plot of for your busine...  more »

8 /pics/308373/thumb_424_308373_1566891206_7597.jpg
Land with house
4
 Colombo 3 

 • 12 perches    Land with house


  Rs. 15.5M Per Perch

Land with House for Sale in Colombo 3

Ananda Kumarswamy Mawatha Gre..

  For Immediate salebr Good Residential property in Ananda Kumarswamy Mawatha Greenpath Colombo 3br Peaceful ...  more »

9 /pics/305283/thumb_424_305283_1565085421_924.jpeg
Land with house
2
 Colombo 3 

 • 18 perches    Land with house


  Rs. 15M Per Perch

Col 3 18p land 15m

Galle Rd Colombo 3

  18 p facing a wide road with easy access to Galle road and Marine drive available for sale...  more »