සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/333107/thumb_424_333107_1581750354_9383.jpeg
Bare Land
3
 Colombo 3 

 • 85 perches    Bare Land


  Rs. 1

Land for short Term Lease

Galle Road Marine Drive Colomb..

  Bare Land near Kollupitiya junction Galle road facing available for Lease upto 5 yearsSuitable for car park ...  more »

6 /pics/332882/thumb_424_332882_1581620872_4738.jpg
Bare Land
4
 Colombo 3 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 20.5M Per Perch

11P Prime location in Colombo 3

 

  11P Land on Walukarama road between Galle rd and duplication Colombo 3Wide road frontage of over 50 feetSquare...  more »

10 /pics/303226/thumb_424_303226_1563859910_2947.png
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 20.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 03 C99

Walukarama Road Colombo 3

  Ref No C99Location Walukarama Road Colombo 03Price 205M per PerchDetailsBetween Galle Road and Duplication roa...  more »

12 /pics/325729/thumb_424_325729_1577966481_1016.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for sale

Alwis place Colombo 3

  Old 4 house for sale given on land value only closed to all to leading schools Heart of colombo...  more »

14 /pics/258506/thumb_424_258506_1534923165_5623.jpg
Land with house
 Colombo 3 

 • 52 perches    Land with house


  Rs. 18.5M Per Perch

52 perches Land For SaleColombo 3

 

  52 perches land with Colonial house for sale on a Private road The ideal Land plot of for your business ...  more »

15 /pics/325727/thumb_424_325727_1582204061_2359.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

land for sale

schofild place Colombo 3

  land for sale schofild place faceing it is acces to two roads ...  more »

21 /pics/325873/thumb_424_325873_1578040307_3047.jpg
Bare Land
7
 Colombo 3 

 • 8.9 perches    Bare Land


  Rs. 10.24M

Bare Land for Sale in Gothatuwa

 

  Valuable 89 Perch Bare Land for Sale in Mullewatte RoadGothatuwaThis Land Situated in highly Residential Comm...  more »

22 /pics/325379/thumb_424_325379_1577782726_5621.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 23.5M Per Perch

Property for sale in Colombo 03

 

  Colombo 3 Property for sale Approx 15p facing Duplication Rd235m pp Please call only if you are seriously inte...  more »