සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Colombo 3 

  • 11 perches    Bare Land


    Rs. 20.5M Per Perch

Colombo 3: Prime location

Walukarama road (Between Galle..

    11 Perch Land with wide road frontage over 50 feetbr On Walukarama road between Galle road and Duplication roa...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Colombo 3 

  • 18 perches    Land with house


    Rs. 15M Per Perch

Col 3 Land

Galle Rd, Colombo 3

    18 p facing a wide road with easy access to Galle road and Marine drive available for sale...  more »