සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Colombo 4 

 • 33 perches    Bare Land


  Rs. 12.5M Per Perch

Land For Apartment Project

ST PETERS PLACE, Colombo 4

  33 Perch Rectangular Block of Land with wide road frontage This land is suitable for apartment projects ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Colombo 4 

 • 29 perches    Land with house


  Rs. 12M Per Perch

Land for Sale in Colombo 4

De Fonseka Place, Colombo 4

  For Immediate salebr Good SQUARE shape block Land in De Fonseka Place Colombo 4br Easy Access to Main Roadb...  more »

 Colombo 4 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 15M Per Perch

Property With Old House

Off Marine Drive, Colombo 4

  20 perches in Bambalapitiya off Marine Drive Close to the railway station Clear title In the family for 50 ...  more »

 Colombo 4 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 9.8M Per Perch

Land Off Duplication Road

Off Duplication Road, Colombo ..

  20 perches in Bambalapitiya Off Duplication Road Residential and commercial neighbourhood Can be broken in 2...  more »