සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 5 

 • 142 perches    Bare Land


  Rs. 13M Per Perch

Exclusive land

kirulopane road, Colombo 5

  Location Colombo 05br Extent 142 perchesbr Entrance 2 waybr Main road frontage 180 feet br ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 5 

 • 24.13 perches    Bare Land


  Rs. 11.5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05

Park Terrace, Colombo 5

  Highly Residential Property in Colombo 05br Located in Park Terracebr br Peaceful surrounding Good Neighborh...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Colombo 5 

 • 10 perches    Land with house


  Rs. 6.5M Per Perch

Land for Sale

Thimbirigasyaya Road, Colombo ..

  10 Perch land for sale in a by lane at Thimbirigasyaya Road Coombo 05 Also entrance by Torington Avenue 14feet...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 5 

 • 9.7 perches    Bare Land


  Rs. 63.05M

Ten-perch bare land

Thimbirigassaya Road, Colombo ..

  A ten perch 97 perches square block off Thimbirigassaya Road for sale This property is located close to Ruwan ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Colombo 5 

 • 13.58 perches    Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for sale in Colombo 5

Poorwarama Road, Colombo 5

  1358 Perches rectangular land for sale in Colombo 5 15 access road highly residential areabr br 32 million p...  more »