සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Land with house
1
 Colombo 6 

  • 17.3 perches   Land with house


    Rs. 6M Per Perch

Prime Land in Pamankada

Sri Maha Vihara Road Pamankada..

    Prime land 173 perches for immediate sale on Sri Maha Vihara Road Pamankada Walking distance to Dutugemunu Str...  more »

8 Land with house
1
 Colombo 6 

  • 15 perches   Land with house


    Rs. 6.8M Per Perch

Land for sale Colombo 6

Off PamankadaHavelock road Col..

    15 perch property with a house going for the land value Walking distance to Colombo 5 havelock road30 ft acces...  more »