සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
 Colombo 6 

  • 7 perches    Bare Land


    Rs. 5.5M Per Perch

Land with house

Balapokuna Place, Colombo 6

    7 Perches property sold at land valuebr Rs 385millionbr Residential areabr 7 perchesbr Two Road frontagebr Fa...  more »

 Colombo 6 

  • 9.5 perches    Bare Land


    Rs. 6M Per Perch

Bare land for sale

Dutugamunu Street, Colombo 6

    Bare land for sale in DUTUGAMUNU ROAD PAMANKADA COLOMBO 06 br 95 perches Rectangular shape facing Dutugamunu ...  more »