සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 /pics/288611/thumb_424_288611_1564801521_1606.jpg Land with house
1
 Colombo 6 

 • 18.75 perches    Land with house


  Rs. 85.5M

1875P Land for Sale in Colombo 6

Balahenmulla Lane Colombo 6

  Our Reference No SL 8800br Please quote this reference number when inquiringbr br Land Extent 1875Pbr Perc...  more »

10 /pics/316905/thumb_424_316905_1571831387_6123.jpeg Bare Land
2
 Colombo 6 

 • 12.25 perches    Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

1225P Bare land for sale

Boswell place Colombo 6

  This 1225p land for sale at bosswell place Colombo 6 30feet road frontage available Access from Galee rd Mari...  more »

13 /pics/319437/thumb_424_319437_1573724156_3308.jpg Bare Land
8
 Colombo 6 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

Rectangular Land block in Wellawatte

Boswell place Colombo 6

  A superb gem property available in Wellawatte Boswell place br Only 12 perches Rectangular shaped bare land bl...  more »

15 /pics/319174/thumb_424_319174_1573452671_3242.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 40 perches    Land with house


  Rs. 360M

40P Land for Sale in Colombo 6

 

  Our Reference No SL 9562br Please quote this reference number when inquiringbr br Land Extent 40Pbr Perch ...  more »

17 /pics/308666/thumb_424_308666_1576130816_0821.jpeg Bare Land
2
 Colombo 6 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 7.3M Per Perch

Land with House for Sale Colombo 6

Kalyani Road Colombo 6

  For Immediate salebr Good Residential Property in Kalyani Road Colombo 6br Peaceful surrounding Good Neighb...  more »

20 /pics/316262/thumb_424_316262_1571427154_7001.jpg Bare Land
1
 Colombo 6 

 • 100 perches    Bare Land


  Rs. 19M Per Perch

Mix development Project

Marine drive Colombo 6

  Location bordering wallawata and bambalapitiyabr Extent 100 perchesbr Number of roads facing 3 roadsbr Height...  more »

22 /pics/254676/thumb_424_254676_1532343821_7087.JPG Land with house
2
 Colombo 6 

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 7M Per Perch

Land for sale in Colombo 6

 

  Situated 50 metres away from Havelock Road Pamankada in a residential area 15 perch land with an old house Rec...  more »

23 /pics/281753/thumb_424_281753_1549558595_3411.jpeg Bare Land
4
 Colombo 6 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 12M Per Perch

Best Commercial Land For Sale In Co 06

HAVLOCK ROAD CO 06 Colombo 6

  BEST COMMERCIAL LAND FOR SALE IN CO 06 havlock Road nearly maxis main Road facing paman kada wellawatta PLEAS...  more »

24 /pics/299919/thumb_424_299919_1561772364_0539.jpg Bare Land
9
 Colombo 6 

 • 27 perches    Bare Land


  Rs. 2.75M Per Perch

Colombo 6 Prime Land for Sale

Poorwarama Mawatha Colombo 6

  Colombo 6 off Poorwarama Mawatha prime property of 27 perches for sale Close proximity to High Level road in a...  more »

28 ../images/no_pic.png Bare Land
 Colombo 6 

 • 9.65 perches    Bare Land


  Rs. 8.5M Per Perch

Sale Prime land in Wellawatte

Parakumba Place Colombo 6

  A block of prime land of 965 perches for sale in Wellawatte Colombo 6 Clear title 20 foot road access Excell...  more »

29 ../images/no_pic.png Land with house
 Colombo 6 

 • 40 perches    Land with house


  Rs. 16M Per Perch

Fantastic Galle Road Facing Land

Galle Road Colombo 6

  A rare opportunity to own the last of its kind of block on Galle Road in Wellawatebr A 40 perch perfect rectan...  more »