සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
10 Bare Land
1
 Colombo 6 

  • 15.6 perches   Bare Land


    Rs. 8M Per Perch

Land For Sale In Colombo 6

Collingwood Place Colombo 6

    Land for sale at Collingwood place Wellawatte156 perch landVery close to galle road Marine DriveEasy access t...  more »

20 Bare Land
2
 Colombo 6 

  • 12.25 perches   Bare Land


    Rs. 8M Per Perch

1225P Bare land for sale

Boswell place Colombo 6

    This 1225p land for sale at bosswell place Colombo 6 30feet road frontage available Access from Galee rd Mari...  more »