සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 7 

  • 51 perches    Bare Land


    Rs. 17M Per Perch

26 floor high rise

ward place, Colombo 7

    Location Colobo 07 Ward palcebr Extent 51 Perchesbr Height Restriction G19br Road frontage 200 FT br No of...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Colombo 7 

  • 11.85 perches    Land with house


    Rs. 170M

Col 7 Land for Sale

Off Budhaloka Mw, Colombo 7

    A great location and situated on a wide road with easy access to Independence Square Havelock Town and walking...  more »