සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
 Colombo 8 

  • 36 perches    Bare Land


    Rs. 5.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 8

Kuruppu Road, Colombo 8

    36 Perches land for sale in Colombo 8 25 feet access road facing main road ideal for any development project ...  more »