සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
1
 Colombo 9 

  • 8.85 perches    Land with house


    Rs. 97.35M

Land with Building

Orion City , Colombo 9

    The perfect plot of land for your business with a commercial neighborhood br br The area consist of 885 perche...  more »