සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Gampaha 

  • 40 perches   Coconut land


    Rs. 120,000 Per Perch

Coconut land for sale

Amburaluwa south

    Very valuable land It’s very near to new kandy Road It’s about forty perches It’s in a village call...  more »

 Gampaha 

  • 15 perches   Coconut land


    Rs. 65,000 Per Perch

Land For Sale

ASGIRIYA ROAD

    5KM TO GAMPAHA TOWN 12FT ROAD TO LAND PER 15 COCONUT LAND FOR SALE PER 65000/- PLS CALL0710970707 / 075645...  more »