සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/317411/thumb_424_317411_1572189736_2018.jpg Coconut land
3
 Gampaha 

 • 14, 22 perches    Coconut land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land for sale

Bemmulla Gampaha

  05 km to Bemmulla railway station adjacent to Veyangoda Gampaha bus route ...  more »

2 /pics/315871/thumb_424_315871_1571242607_5093.jpeg Coconut land
5
 Gampaha 

 • 60 perches    Coconut land


  Rs. 350,000 Per Perch

To let or lease or sale

Yakkala Gampaha

  60 Perch prime land facing to the wide carpeted 231 Gampaha Yakkala Kirindiwela roadbr 25 minutes drive to G...  more »

3 /pics/315830/thumb_424_315830_1571223119_5778.jpg Coconut land
1
 Gampaha 

 • 164 perches    Coconut land


  Rs. 88,000 Per Perch

Coconut Land for Sale

Minuwangoda Gampaha

  Coconut land sale in Minuwangoda Gampaha near Sri Susilarama Templebr Suitable for residential or commercial i...  more »

5 ../images/no_pic.png Coconut land
 Gampaha 

 • 58 perches    Coconut land


  Rs. 2.9M

Kiridiwala

Aramangoda Gampaha

  We need to sell urgent ...  more »