සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/330516/thumb_424_330516_1580387070_647.png Cultivated Land
5
 Kalutara 

  • 1.5 acres   Cultivated Land


    Rs. 2.2M

Cultivated land for sale

Gavaragiriya Kalutara

    Land for sale at Gavaragiriya Terrific location with marvellous views of the mountains and hillsThe floor plan...  more »

2 /pics/322322/thumb_424_322322_1575600409_9262.jpg Cultivated Land
1
 Kalutara 

  • 160 acres   Cultivated Land


    Rs. 2.5M Per Acre

Estate for Sale in Bulathsinhala

Ginigedara Ella Kalutara

    Direction From Ingiriya to Athura to kalawellawa pass the bridge Kudaga Ganga 55 km fm ColomboHuge Scottish b...  more »