සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kandana (72 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandana 

 • 34 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for sale in Kandana

Galbemma road

  This land situated on "Galbemma road" Kanadana 34 perches land Can be divided in to 3 blocks. 10 perches, 1...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kandana 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 860,000 Per Perch

Land For Sale Kandana

Kandana

  Property details Great opportunity for You..! A bare land Located in Halpe. Five minutes’ drive to the ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kandana 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

land for sale In kandana

Balasuriya mawatha

  Two plots of land .best residential area.800 m to kandana railway station.1.3 km to kandana town.800 m to dema...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Kandana 

 • 9.33 perches   Land with house


  Rs. 9M Per Perch

House for sale in kandana

Ivory Garden, Mithra Avenue, O..

  600m from Negombo main road. Friendly and quiet neighbourhood. Price is Negotiable....  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandana 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

15 Perch Land for sale

 

  15 perch flat residential land for sale in Kandana. 1 km to the Kandana town. Clear deeds. No brokers please. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandana 

 • 10.3 perches   Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for sale

Church Road, Nagoda

  A square block of land of 10.3 perches situated in Nagoda, Kandana behind the Nagoda Catholic Church. Quiet a...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandana 

 • 16.75 perches   Bare Land


  Rs. 7.2M

Land for sale in Kandana

No. 119/14 B, Jayasinghe Mawat..

  Located between Kandana town and Rilawulla Junction All Facilities are Available (electricity, water, teleph...  more »