සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/299078/thumb_424_299078_1561196844_1458.JPG Bare Land
2
 Kelaniya 

 • 7.3 perches   Bare Land


  Rs. 6.5M

Kelaniya

Luwis Mawata Kelaniya

  Very Flat natural solid ground Square Shape bare land for sale No flooding risk Three sides covered by boundar...  more »

6 /pics/323865/thumb_424_323865_1576646750_4461.jpg Bare Land
3
 Kelaniya 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Kelaniya land for sale

Gonawala Kelaniya

  800 meters to kelaniya temple 4 km to southern expressway 25 km to kiribathgoda a 30 perches land is available...  more »

7 /pics/322776/thumb_424_322776_1575953861_6139.JPG Bare Land
5
 Kelaniya 

 • 246.33 perches   Bare Land


   

Land For Sale Kelaniya

Colombo Kandy Road Kelaniya

  Facing Colombo Kandy road in Thorana Junction KelaniyaAdjoining Kelaniya entrance to Airport Highway24633 pe...  more »

9 /pics/322011/thumb_424_322011_1575444471_4367.png Bare Land
1
 Kelaniya 

 • 21 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land For Sale

Mawella Road Kelaniya

  Valuable 21 Perches 400 m from Biyagama Road Very close to all leading Hospitals Schools Bank branchers Supera...  more »

12 /pics/310713/thumb_424_310713_1568277477_2881.jpg Bare Land
7
 Kelaniya 

 • 22.7 perches   Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Ideal Land for commercial development

Kandy Road Kelaniya

  Ideal land on the Kandy Road 600 metres from Pattiya Junction The land has quick access to the Katunayake airp...  more »

13 /pics/292264/thumb_424_292264_1556779855_2529.jpeg Bare Land
 Kelaniya 

 • 13.1 perches   Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Land For Sale in Kelaniya

Waragoda Estate road Kelaniya

  2 lots of land 787 523 perches can be sold individually or together 20 meters to laugfs supermarket Next to ...  more »

14 /pics/292267/thumb_424_292267_1556780197_114.jpeg Bare Land
 Kelaniya 

 • 8.2 perches   Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Land for Sale in Kelaniya

Waragoda estate road Kelaniya

  82 perch Land for Sale in Kelaniya 20 meters to laugfs supermarket Next to StPauls Dharmaloka vidyalaya On 23...  more »

15 /pics/278640/thumb_424_278640_1548666726_9158.jpg Bare Land
 Kelaniya 

 • 93 perches    Bare Land


  Rs. 800,000

93 perches Residential land in Kelaniya

Waragoda Estate Kelaniya

  pExcellent flat land in a highly residential are at Waragoda Estate Kelaniya 93 perch in size 15 20 feet wide ...  more »

19 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kelaniya 

 • 4.75 perches   Bare Land


  Rs. 2M

Land for sale

koholwila road Kelaniya

  kelaniya koholwila road Ataheraliyagahamula junction face to pamunuwila road near Buddha statue i have small...  more »

20 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kelaniya 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale

Thalawaththabathalakotuwa Kela..

  10 perches land for sale2km to kelaniya Templeprice can be negotiateplease call for more details...  more »

21 /pics/278619/thumb_278619_1548666620_2091.jpg Bare Land
 Kelaniya 

 • 19.5 perches    Bare Land


  Rs. 740,000

195 perches land

Galleadanda roadgonavalakelani..

  pLand for sale in Kelaniya near Kelani temple 195 perches p...  more »