සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kotte (2 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Kotte 

  • 8.2 perches   Land with house


    Rs. 2.2M Per Perch

Land for Sale

No 58, Uswatte Avenue, Ethul K..

    Total 8.2 Perches, each perch S.RS 22 Laks, Prime location...  more »