සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Mahabage (1 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Bare Land for sale/rent
4
 Mahabage 

  • 6.44 perches   Bare Land


    Rs. 600,000 Per Perch

Land For Sale In Mahabage

lankamatha mawatha, mahabage

    6.44 Perch Land For Sale In Mahabage. 300 Meters To Negombo Road, 400 Meters To Ragama Main Road. With The New...  more »