සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
10 Bare Land
URGENT
9
 Maharagama 

  • 55 perches   Bare Land


    Rs. 4.4M Per Perch

Pamunuwa Rd Maharagama

    This Block of Land is 750 Meters Away From Highlevel Road Situated On Pamunuwa Rd With Over 95 Ft Facing to ...  more »