සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/295079/thumb_424_295079_1558696429_2611.JPG Bare Land
 Malabe 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 50M

40P Land for Sale in Malabe

Athurugiriya Road Malabe

  Our Reference No SL 9345Please quote this reference number when inquiring Land Extent 40P Perch Value 125M...  more »

2 /pics/323261/thumb_424_323261_1576230028_5211.jpg Bare Land
10
 Malabe 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

18P Superb Land Malambe Town

Malambe Malabe

  18p superb land is available for sale at Malambe city100 meters to Malambe junction50 meters to the main roadV...  more »

4 /pics/337243/thumb_424_337243_1583818090_3378.jpg Bare Land
5
 Malabe 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 580,000 Per Perch

Land for sale in Malabe

 

  Land for sale in MalabeBare land for sale in Chandrika Kumarathunga mawatha Malabe20 Perch square landPeace c...  more »

5 /pics/336720/thumb_424_336720_1583485902_5168.jpeg Bare Land
4
 Malabe 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 1.37M Per Perch

Land for sale in Malabe

Pothuarawa road Malabe

  Land for sale in Pothuarawa road Malabe27 perches 137 mill per perch NegotiableThe land contains a 50 built 5...  more »

6 /pics/304366/thumb_424_304366_1564551817_8275.jpg Land with house
1
 Malabe 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 1M Per Perch

land for sale in malabe

 

  Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in malabe 10 Perches Land with ...  more »

10 /pics/332961/thumb_424_332961_1581670765_3703.jpg Bare Land
2
 Malabe 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

Lands for Sale in Malabe

 

  Malabe within town limits12 blocks of land for sale50m to Malabe Athurugiriya main RdClose proximity to all c...  more »

11 /pics/334217/thumb_424_334217_1582264628_2864.jpg Bare Land
4
 Malabe 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 3.6M

Malabe Land For Sale

 

  Highly residential area 1 km Malabe Kaduwela Road 15km to Kaduwela High way entrance 4 kms to Malabe town 3k...  more »

12 /pics/333401/thumb_424_333401_1581917180_6474.jpg Bare Land
1
 Malabe 

 • 100 perches   Bare Land


  Rs. 280M

Commercial Land For Sale Malabe

 

  Placed in the heart of Malabe town along New Kandy road with road front access a rare land with a premium ...  more »

14 /pics/331873/thumb_424_331873_1581056305_3755.jpg Bare Land
4
 Malabe 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

Land For Sale Malabe

 

  As one of Colombos highly desirable suburbs Malabe continues to attract sustained and compounding demand It ha...  more »

15 /pics/329511/thumb_424_329511_1579932154_3428.jpg Bare Land
5
 Malabe 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

land for sale in Malabe

vilath gamuwa road Malabe

  Land for sale in MalabeLand size 175 Perches Location vilath gamuwa road Malabe3 km to Malabe Town 400 ...  more »

16 /pics/294011/thumb_424_294011_1557982839_7675.jpg Land with house
1
 Malabe 

 • 18 perches   Land with house


  Rs. 14.5M

Land for Sale in Malabe

Pittugala Malabe

  About 500m to Pittugala Junction 177 bus route and about 600m to SLIIT Campus About 35km to Malabe town Calm ...  more »

17 /pics/327741/thumb_424_327741_1579161137_5811.jpg Bare Land
1
 Malabe 

 • 11.3 perches   Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

Land for Sale in Malabe

Kahantota Road Malabe

  This land situated about 300m to Kahantota road About 25km to Pittugala Junction Calm and highly residential a...  more »

19 /pics/261496/thumb_424_261496_1537116737_4342.png Bare Land
4
 Malabe 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Malabe Land For Sale

Arangala Malabe

  This bare land is located in the Malabe west area Walking distance from Keels and the Koskandawila Junction bu...  more »

20 /pics/324043/thumb_424_324043_1576734435_0046.jpg Bare Land
1
 Malabe 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.7M Per Perch

Land for Sale in Malabe

 

  This land situated in Malabe town Can be used as residential or commercial both Valuable future investment bec...  more »

22 /pics/321202/thumb_424_321202_1574947751_4554.jpg Land with house
1
 Malabe 

 • 55 perches   Land with house


  Rs. 29M

Property sold at Land value

Maligagodella road Malabe

  The perfect plot of land for your residence in a highly residential quiet and peaceful neighborhood also cons...  more »

23 /pics/295048/thumb_424_295048_1558683969_2767.jpg Bare Land
URGENT
4
 Malabe 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Malabe

New City Garden Malabe

  For Immediate sale Good Residential Property in MALABE Peaceful surrounding Good Neighborhood Easy Access to ...  more »

24 /pics/307928/thumb_424_307928_1568108789_3698.jpg Bare Land
URGENT
2
 Malabe 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Bare Land for Sale in Malabe

Wood grove villa Athurugiriya ..

  For Immediate sale Good Commercial Property in Wood grove villa Athurugiriya Road Malabe Peaceful surrounding...  more »

30 /pics/316417/thumb_424_316417_1571569794_7059. Bare Land
 Malabe 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 830,000 Per Perch

Land for sale in Malabe Hokandara 8pc

Hokandara Junction Malabe

  Land in Hokandara Junction Ramanayake Lane Mangala Road 5 minutes to Highway road and easy access to Malabe At...  more »

Lands for Sale in Malabe

Malabe, set 10 kilometers from Colombo is a suburb with plenty of real estate opportunities. Properties for sale in Malabe serve residential and commercial purposes. Lands for sale in Malabe has a great demand because this town is becoming more popular. Universities such as SLIIT Campus and Horizon College are established here. The price of lands in Malabe is influenced by the recent infrastructural developments taking place in this region. Many places to shop, eat and work have come up in this city. A number of supermarkets, banks and cafes are available in close proximity to highly residential areas, making such properties more attractive to buyers. A land for sale in Pattiyawatta Road is available for Rs. 900,000 per perch. This is a 20 perches land with wide roads and close to Malabe-Kaduwela Road. A similar sized land sale in Malabe exists at New City Garden for Rs. 1.3 million per perch. This has a 20 feet wide road access with a 50 feet road frontage. It is located 500 meters to Neville Fernando Hospital.

Properties for rent in Malabe are also available in the form of rental houses, office space, rooms and retail stores. This serves the large local population and those who move into this city for the short term. Rooms include water, electricity bills in their monthly rental. Properties closer to Malabe town are popular among businesses. Bus stops within walking distance is important for students and workers who use public transport. These factors also improve the land value. A land for sale in Malabe Pittugala on the 170 bus route is available for Rs. 14.5 million. This is an 18 perches land with a house. A 105 perch bare land is available at Rs. 800,000 per perch. This land for sale in Malabe is ideal to build a house, a housing complex or even a hostel for university students. These are useful for those who look for a block of land because real estate developers such as Prime Lands in Malabe have a large portfolio to help buyers get the right land or building.

Sri Lankas construction boom created many new developments in Colombo and other main cities of the country. Rising income levels and economic activity puts more pressure on real estate in prime locations. Rising property prices encourage people to look for suitable real estate further away from Colombo central and commercial hubs. As such, property in the malabe map is more preferred. Most parts of this town offer ideal land for property buyers. A 10 perch land for sale in Kahanthota within 2.5 kilometers to Malabe Junction is on the market for Rs. 890,000 per perch. Land for sale in Pothuarawa Road, Athurugiriya and Malabe Isurupura land for sale are also advertised along with other land for sale in Malabe Kahanthota.. Cities such as Battaramulla, Sri Jayawardenepura, Kotte and Thalawathugoda surrounds this town. This makes a number of massive parks and places of attraction available within easy access. New roadways are proposed to connect this city with other suburbs and Colombo, improving the convenience of people living and working here.