සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
10
 Malabe 

 • 10 P  Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Land in Malabe

Millennium Drive welivita road..

  Bare Land for sale in Malabe Welivita Road 300 mtrs to Nevil Fernando Hospital Highly Developing area...  more »

14 Bare Land
5
 Malabe 

 • 6 P  Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for sale in Malabe

Kahanthota Road, Malabe

  6p residential land is for sale in Kahanthota road Malabe. Land is situated in a gated community area with ...  more »

26 Bare Land
10
 Malabe 

 • 8 P  Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for sale in Malabe

Chandrika Kumarathunga Mawath..

  Land for sale in Malabe junction, beautiful chandrika kumarathunga mawatha, 8 ph, overlooking the beau...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties for sale in Malabe
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered