සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/304798/thumb_424_304798_1564814603_5139.jpg Cultivated Land
9
 Minuwangoda 

  • 34 perches   Cultivated Land


    Rs. 300,000 Per Perch

Yatiyana Land for Sale

Yatiyana Minuwangoda

    The main road from Minuwangoda to Katunayake is only 400 meters34 perches cultivated squre landPure water Clea...  more »