සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/317187/thumb_424_317187_1571988766_5207.jpg Bare Land
2
 Minuwangoda 

  • 74.6 perches   Bare Land


    Rs. 55,000 Per Perch

Dewalapola Minuwangoda

5 /pics/327444/thumb_424_327444_1579000293_2187.jpg Bare Land
2
 Minuwangoda 

  • 74.6 perches   Bare Land


    Rs. 55,000

Dewalapola Minuwangoda