සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/215024/thumb_424_215024_1527044679_0701.JPG
Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

Pangiriwatta Road Nugegoda

  Land Extent 36 Perchesbr br Property is located on Pangiriwatta Road which is off Old Kesbewa Roadbr br ...  more »

4 /pics/270582/thumb_424_270582_1542733784_9356.JPG
Land with house
10
 Nugegoda 

 • 17.6 perches    Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

Land with House for Sale in Nugegoda LS06

Ananda Balika Mawatha Pagoda R..

  Highlightsbr Land extent 176 Perchesbr Property is located on Ananda Balika Mawatha Off Pagoda Road Nuge...  more »

5 /pics/251064/thumb_424_251064_1541405267_0784.JPG
Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 40.90 perches    Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Land for sale in Mirihana Nugegoda LS20

Jubilee Mawatha Road Mirihana ..

  Highlightsbr Total land extent 4090 Perchesbr Property is located on Jubilee Mawatha Road Mirihana Nugeg...  more »

6 /pics/329510/thumb_424_329510_1580015696_3595.jpg
Land with house
1
 Nugegoda 

 • 25 perches    Land with house


  Rs. 75M

25p Land for Sale in Nugegoda

 

  Our Reference No SL 7057br Please quote this reference number when inquiringbr br Land Extent 25Pbr Perch ...  more »

8 /pics/329492/thumb_424_329492_1579927518_6947.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale Nugegoda L0721

 

  LAND FOR SALE AT EKWATTA ROAD NUGEGODAbr br 100m away from Jubili postbr Rectangular land br Good residenti...  more »

10 /pics/328978/thumb_424_328978_1579685717_7808.jpg
Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land in Nugegoda

Nugegoda

  16 Perchesbr Situated in Residential Areabr 20 Feet Roadbr 300m to high level roadbr Clear Deeds...  more »

11 /pics/328861/thumb_424_328861_1579912803_8111.jpg
Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 1.9M

Facing paddy field land for sale

Madiwela Road Nugegoda

  This superb land situated in madiwela Road nugegoda High residential area good neighbourhood peaceful area nic...  more »

13 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg
Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062br br Land Feauturesbr 36 Perchesbr Close to Main Roadbr br Locationbr 13 km Horizon Colle...  more »

14 /pics/328496/thumb_424_328496_1579506548_3367.jpg
Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 13.5 perches    Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

Commercial Land for sale in Nugegoda

Wijerama junction Nugegoda

  Commercial Land for sale in Wijerama junction Nugegodabr br Facing Highlevel roadbr br 12 feet road frontagebr...  more »

15 /pics/328286/thumb_424_328286_1579397675_2017.jpeg
Land with house
1
 Nugegoda  

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

5

Nawala Nugegoda

  5 551 2065 br ...  more »

16 /pics/321053/thumb_424_321053_1574851408_1449.jpeg
Land with house
2
 Nugegoda 

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

Land Nawala Nugegoda

Nawala Nugegoda

  Property detailsbr br A prime land at no 55 1 Nawala 5th lane Nugegoda for salebr 2065 perches with an old hou...  more »

17 /pics/322668/thumb_424_322668_1575818214_8721.jpeg
Bare Land
1
 Nugegoda  

 • 20.65 perches    Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

5 2065

Nugegoda

  5 551 2065 br ...  more »

19 /pics/276502/thumb_424_276502_1548061213_7704.jpg
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for sale

Edirisinghe road Nugegoda

  This land situated in edirisinghe road mirihana nugegoda Residential area good neighbourhood close to town nug...  more »

20 /pics/288068/thumb_424_288068_1553397565_0513.jpg
Bare Land
 Nugegoda 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for sale

Kambukgahapokuna road Nugegoda

  This land situated in kaumbukgaha road nugegoda Residential area good neighbourhood very calm and quite place ...  more »

21 /pics/260332/thumb_424_260332_1536119076_4891.jpg
Land with house
10
 Nugegoda 

 • 80 perches    Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

Land with house for sale

Rajamahavihara road Nugegoda

  This superb land with house situated in rajamahavihara road wijerama nugegoda High residential area good neigh...  more »

22 /pics/283759/thumb_424_283759_1550738258_9141.jpg
Bare Land
 Nugegoda 

 • 9.5 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for sale two blocks

Kanatta road Nugegoda

  This land situated in kanattha road thalapatpitiya nugegoda Residential area good neighbourhood very calm and ...  more »

23 /pics/287586/thumb_424_287586_1552703442_4677.jpg
Land with house
2
 Nugegoda 

 • 15.5 perches    Land with house


  Rs. 2.3M Per Perch

Land with old house for sale

Wimalawattha road Nugegoda

  This land with old house situated in wimalawatta road nugegoda High residential area good neighbourhood very c...  more »

24 /pics/327392/thumb_424_327392_1578987003_8874.jpg
Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 11.7M

Bare land for sale at Delkada

Mendis Lane Nugegoda

  Land for sale at Delkanda Convenient location with easy access to Nugegodabr br The area consist of 6 perches ...  more »

30 /pics/311285/thumb_424_311285_1568627948_18.jpg
Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 17.46 perches    Bare Land


  Rs. 61M

Bare Land For Sale In Nugegoda 1269b

OFF PAGODA ROAD Nugegoda

  1746 perches land Front width is 485 ftbr 20 ft width Lanebr 100 mtrs from Pagoda Roadbr br Theres an old Hous...  more »

Lands for Sale in Nugegoda

Positioned towards the south-central side of the greater Colombo district, the iconic city of Nugegoda can easily be identified as one of the most desired places to buy or rent real estate in Sri Lanka. Considered officially as part of the Maharagama subdivision, this unique region is a hub for both education as well as retail activities in the country. Covering an area that is roughly a few square kilometres, the city is also one of the most densely populated areas on the island. As a result of all these activities, the city and its surrounding is now a hotspot for all sorts of properties. This especially includes properties for sale in Nugegoda, such as houses, buildings and lands in Nugegoda that are some of the most sort-after seen in the country. 

Regardless of whether you are someone who is on the lookout for properties for sale or properties for rent in Nugegoda, remember that you should do thorough research before settling down for the right property of your choice. For example, if you are a local investor who is currently searching for a 30 or 40 perches land for sale, a br land in a convenient location within walking distance from the city centre, then a land sale in Nugegoda pagoda road or Mirihana, might offer the best value-added properties for you. However, if you are only looking for bare land, a 10-20 perches land for sale in Nugegoda for a retail business, then a property that is situated close to the Nawala Road, to the west of this zone might offer the best opportunities. 

Nevertheless, if you are a residential property seeker looking through a nugegoda map, then the lands for sale in Nugegoda or even a land for sale in Delkanda can offer a better alternative for you. Lets assume that you are searching for a land for sale, in a highly residential area close to high-level road Nugegoda. If this is you, then one of the terrestrial properties for sale in Nugegoda Kohuwala area can fit with your exact property needs. However, thats not all. A residential property seeker who wants to buy or build a house from here can also find a wide variety of property options from the neighbourhoods of Pepiliyana, Jambugasmulla and Kalubowila, less than two kilometres away from the main city centre. These properties will offer all necessary amenities from pipe born water to three-phase electricity, adding more value to your investment.