සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 11.17 P  Bare Land


  Rs. 2.85M Per Perch

11.17 Perches for Sale

Jambugasmulla Mawatha, Nugegod..

  Bare land for sale Extent of land 11.17 perches Close proximity to Nugegoda and Pepiliyana P...  more »

3 Bare Land
8
 Nugegoda 

 • 8 P  Bare Land


  Rs. 2.25M Per Perch

Land for sale

Gallage road, Nugegoda

  This superb land situated in gallage road, mirihana, nugegoda. Residential area, good neighborhood, peaceful a...  more »

4 Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 10 P  Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Land for sale

Koranelis mawatha , Nugegoda

  This superb location Land situated in koranelis mawatha, madiwela Road, nugegoda. Residential area, good neigh...  more »

6 Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 18 P  Bare Land


  Rs. 1.65M Per Perch

Land for sale

Mihindu mawatha, Nugegoda

  This land situated in mihindu mawatha, thalapathpitiye, nugegoda. Residential area, good neighborhood, peacefu...  more »

7 Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 9.5 P  Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Land for sale

Gangodawila road, Nugegoda

  This land situated in gangodawila, nugegoda. Residential area, good neighborhood, peaceful area, close to town...  more »

9 Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 23 P  Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale

Thalapathpitiya , Nugegoda

  Very close to the main road, land facing two wide carpet roads (18ft/30ft) square block can be divided into t...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties for sale in Nugegoda
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered