සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/270582/thumb_424_270582_1542733784_9356.JPG
Land with house
10
 Nugegoda 

 • 17.6 perches    Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

Land with House for Sale in Nugegoda LS06

Ananda Balika Mawatha Pagoda R..

  Highlightsbr Land extent 176 Perchesbr Property is located on Ananda Balika Mawatha Off Pagoda Road Nuge...  more »

2 /pics/328286/thumb_424_328286_1579397675_2017.jpeg
Land with house
1
 Nugegoda  

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

5

Nawala Nugegoda

  5 551 2065 br ...  more »

3 /pics/321053/thumb_424_321053_1574851408_1449.jpeg
Land with house
2
 Nugegoda 

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

Land Nawala Nugegoda

Nawala Nugegoda

  Property detailsbr br A prime land at no 55 1 Nawala 5th lane Nugegoda for salebr 2065 perches with an old hou...  more »

4 /pics/260332/thumb_424_260332_1536119076_4891.jpg
Land with house
10
 Nugegoda 

 • 80 perches    Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

Land with house for sale

Rajamahavihara road Nugegoda

  This superb land with house situated in rajamahavihara road wijerama nugegoda High residential area good neigh...  more »

5 /pics/287586/thumb_424_287586_1552703442_4677.jpg
Land with house
2
 Nugegoda 

 • 15.5 perches    Land with house


  Rs. 2.3M Per Perch

Land with old house for sale

Wimalawattha road Nugegoda

  This land with old house situated in wimalawatta road nugegoda High residential area good neighbourhood very c...  more »

7 /pics/264999/thumb_424_264999_1578101149_1833.jpg
Land with house
3
 Nugegoda 

 • 7.5 perches    Land with house


  Rs. 1.8M Per Perch

Land with a old house

 

  Land for sale with old house Ideal for building a new home Two separate land blocks together 75 and 773 perc...  more »

10 /pics/292288/thumb_424_292288_1556785864_1997.jpg
Land with house
3
 Nugegoda 

 • 12.5 perches    Land with house


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Araliya Mawatha Nugegoda

  Highly Residential Property in Nugegodabr Araliya Mawatha off Mirihana pepiliyana Roadbr br 100 Mtrs to Mirih...  more »

11 /pics/211184/thumb_424_211184_1526986858_447.jpg
Land with house
1
 Nugegoda 

 • 18.5 perches    Land with house


  Rs. 5.5M Per Perch

Nugegoda City land for sale

Nugegoda

  Rectangular property with boundary wallsbr Land facing Main road between High Level Junction and Kohuwala Ju...  more »

12 /pics/298636/thumb_424_298636_1560944128_4197.jpg
Land with house
 Nugegoda 

 • 22.5 perches    Land with house


  Rs. 58M

225P Land for Sale in Nugegoda

 

  Our Reference No SL 9414br Please quote this reference number when inquiringbr br Land Extent 225Pbr Acces...  more »

14 /pics/289148/thumb_424_289148_1553759254_0283.jpg
Land with house
1
 Nugegoda 

 • 12.7 perches    Land with house


  Rs. 3.75M Per Perch

Land For Sale In Nugegoda

 

  NUGEGODA NAWALA OLD ROADbr 127 PERCHESbr 22 FEET ROADbr ROAD FRONTAGE 200Mbr WITH OLD HOUSE LAND VALUE ONLYbr ...  more »

18 /pics/263925/thumb_424_263925_1538548536_374.jpg
Land with house
7
 Nugegoda 

 • 54.4 perches    Land with house


  Rs. 3M Per Perch

54p land for sale in Nugegoda

 

  Total Land extend of 545 Perch 034 Acres 01376 Hectares br br Located at the Prime Residential surroundi...  more »

19 /pics/244363/thumb_424_244363_1527053080_8953.jpg
Land with house
 Nugegoda 

 • 19 perches    Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Land with house for sale

 

  This land with house is located in Nugegoda and only moments away to shops eateries and transport This home p...  more »