සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/339184/thumb_424_339184_1585802476_4152.jpg Bare Land
8
 Panadura 

 • 1120 acres   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

code 30104 island for sale panadura

diggala road Panadura

  An Island With Main Land Adjoining The Raskin Island At Diggala Road panadura for SaleLocationIt Is An Eco fr...  more »

6 /pics/337703/thumb_424_337703_1584017451_8114.jpg Land with house
2
 Panadura 

 • 125 perches   Land with house


  Rs. 1.28M Per Perch

Prestigious land in Panadura Town

De Silva Mawatha Panadura

  The property faces the prestigious De Silva Mawatha a 30ft wide road with about 254ft of road frontage It comp...  more »

7 /pics/62540/thumb_424_62540_1526984288_2241.JPG Beachfront land
4
 Panadura 

 • 120 perches   Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach Front Land In Pandura

galle road Panadura

  This Land Locate In 05 Minutes From Panadura Town120 Perches With Coconut Trees In This Landlong Beach And Nic...  more »

23 /pics/323666/thumb_424_323666_1576523396_5219.jpg Land with house
6
 Panadura 

 • 29.18 perches   Land with house


  Rs. 1.4M Per Perch

Land for sale close to Panadura town

Weerasinghe Lane Panadura

  Rectangular 2918P Valuable Prime Land with an old house for saleCan be used as a residential or commercial pro...  more »

25 /pics/323575/thumb_424_323575_1576475404_3409.jpg Bare Land
URGENT
5
 Panadura 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Panadura

Horana Road kiriberiya newdawa..

  Ideal place to residents 10 mits to panadura town near to galle highway very calm environment for more details...  more »

27 /pics/319471/thumb_424_319471_1573695055_7165.jpeg Bare Land
2
 Panadura 

 • 11.5 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Selling a land

Migahakowila road Panadura

  Well waterCurrent supplyWith a Small house wall gate...  more »

28 /pics/289875/thumb_424_289875_1554301429_952.jpg Cultivated Land
 Panadura 

 • 45 perches   Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha Panadura

  A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District 30 Km Towards Panadura From Panaddura Town 300 M To The...  more »

Lands for Sale in Panadura

Lands for sale in Panadura are available as bare land or with houses. The calm and quiet residential areas allows for a peaceful space. This is perfect for anyone who wants to build their dream house in this area. Panadura city is 27km from Colombo south in the western province of Sri Lanka. Bordered by the Indian Ocean on one side and the rest by Bolgoda Lake, this city lies on the Galle Road. A stretch of palm trees and tropical breeze decorates marine drive. The surrounding towns are favoured tourist destinations. This calls for a range of holiday accommodations such as hotels and villas. This creates a great deal of interest on properties for sale in Panadura. Property buyers are also keen on finding homes with lands, Panadura town being high on the areas of interest.

Since lands in Panadura are available in highly residential spots, these adds to better living quality. A number of well-known schools, banks and super markets are within walking distance around Panadura. This makes a dream home around Panadura town a convenient one as well. Most land blocks offer easy payment schemes that allows accessibility for property buyers. Reputable real estate companies manage properties here such as Prime lands in Panadura. A 20 perches land put up for sale in Panadura goes for around Rs. 400,000 per perch. This land sale in Panadura also has an old house that can be used as a storage space or for residential occupation. Meanwhile a bare land of the same size in Panadura, Horana Road goes for about Rs. 300,000 per perch. This is located 1.5 km to Panadura. Properties for rent in Panadura are also popular in the form of an annex, house and even commercial space.

As this city develops day by day, its land value in the panadura map also rises. Before locking a deal for a land for sale, a few key considerations are the location, land value and the road development around the area. It also helps to find out about the risk of natural disasters and understand the local community. Panadura fares well in those aspects. Since this town has a good transport infrastructure and a number of amenities close at hand, it enables a comfortable stay. Lake-front lands are ideal for large factories or a spacious hotels as it offers great views. This is a bonus for the hospitality sector as the Bolgoda Lake gives properties around it an advantage. This property is a 115 perch land at Rs. 600,000 per perch. It is within 200m to Galle Road and has a 20 feet access road hence becomes a worthwhile investment.