සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
2
 Panadura 

 • 103.7 P  Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

103.7 perches PRIME LAND

De Silva Mawatha, Panadura

  The property faces the prestigious De Silva Mawatha, a 30ft wide road with about 200ft of road frontage. It co...  more »

5 Bare Land
4
 Panadura 

 • 16 P  Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Bare Land For Sale

godella watthe road , Panadura

  පානදුර හොරණ පාරේ මහවිල පාසල අසල ගොඩැල්ල ...  more »

6 Bare Land
1
 Panadura 

 • 16 P  Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

for sale

Godalla waththa, Panadura

  පානදුර හොරණ පාරේ මහවිල පාසල අසල ගොඩැල්ල ව...  more »

9 Bare Land
5
 Panadura 

 • 10 P  Bare Land


  Rs. 480,000 Per Perch

Land for sale Panadura

Thanthirimulla , Panadura

  පානදුර නගරයට ආසන්නව 3.5KM හරි හතරැස් තැනිතල...  more »

10 Bare Land
7
 Panadura 

 • 46 P  Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for Sale - Panadura

Miriswaththa Road, Panadura

  46 perches nice flat land with 10ft road near a paddy field. Clear deed. A Very calm and peaceful environm...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties for sale in Panadura
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered