සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Pannipitiya (43 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
1
 Pannipitiya  

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Vidyala junction

Malabe - Pannipitiya road

  10 perch land in galpoththa road vidyala junction Malabe - Pannipitiya Road Easy access to all your needs G...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Pannipitiya 

 • 6.21 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale in Pannipitiya

Delgahawatta Road, Off Balika ..

  6.21 Parch bare land for sale off Balika Niwasa Road. Highly  residential area with pipe born water and el...  more »

 Pannipitiya 

 • 7.7 perches   Bare Land


  Rs. 460,000 Per Perch

Bare land Quick sale

Rathmaldeniya Road

  Pannipitiya Rathmaldeniya road bare land for urgent sale 1.8 km for the High level road (Moraketiya juntion). ...  more »