සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Pannipitiya (32 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
 Pannipitiya 

  • 6.21 perches   Bare Land


    Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale in Pannipitiya

Delgahawatta Road, Off Balika ..

    6.21 Parch bare land for sale off Balika Niwasa Road. Highly  residential area with pipe born water and el...  more »

 Pannipitiya 

  • 15 perches   Bare Land


    Rs. 750,000 Per Perch

Land for sale

 

    For commercial or residential purpose..one side pannipitiya - malabe main road and other side nice paddy field...  more »