සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/327932/thumb_424_327932_1579234239_5439.jpg
Bare Land
2
 Piliyandala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 700,000

Gonamadiththa Road Piliyandala

11 /pics/325320/thumb_424_325320_1577730459_7238.JPG
Bare Land
4
 Piliyandala 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

6 Perch Land for sale Piliyandala

Daham Pasal Mawatha Jayanthi R..

  50 m to Daham Pasal Mawathabr 900m to Piliyandala Townbr easy access from both campus Piliyandala road a...  more »

12 /pics/301405/thumb_424_301405_1562663139_7729.jpg
Land with house
2
 Piliyandala 

 • 8 perches    Land with house


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in Kesbawa

Kesbewa Piliyandala

  8 perches land for immediate sale with two rooms and attached bathroom Price mentioned is per perch ...  more »

13 /pics/322585/thumb_424_322585_1575746265_4048.jpg
Bare Land
7
 Piliyandala 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

12 Perch LAND For sale in PILIYANDALA

Batagettara Piliyandala

  12 perch LAND in Batagettara Piliyandalabr 20 ft wide Road Entersbr 200 meter From Main road Batagettarabr 15 ...  more »

17 /pics/319201/thumb_424_319201_1573466293_0026.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 7.5 perches    Bare Land


  Rs. 615,000 Per Perch

Gonamadiththa Road Piliyandala

  br br br 120 ...  more »

21 /pics/316723/thumb_424_316723_1571735155_1729.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 6.3 perches    Bare Land


   

VIP Residence in Piliyandala

Gonamadiththa Road Piliyandala

  5 minutes distance to 120 main bus routebr 65km only for Kahathuduwa interchangebr Water connection br Three ...  more »

23 /pics/316608/thumb_424_316608_1571680192_5955.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 41 perches    Bare Land


  Rs. 320,000 Per Perch

41 Perrch Land for Sale

Dampe Piliyandala

  Rectangular block of flat land for Sale at Swarnapola Junction Dampe Piliyandala br In a quiet residential nei...  more »

28 /pics/308419/thumb_424_308419_1566903713_7648.jpg
Bare Land
3
 Piliyandala 

 • 8.35 perches    Bare Land


   

Gonamadiththa Road Piliyandala

  br br ...  more »

30 /pics/314701/thumb_424_314701_1570615631_2506.jpg
Bare Land
1
 Piliyandala 

 • 10.25 perches    Bare Land


  Rs. 320,000 Per Perch

Madapatha Piliyandala

  1025 br br 20 br br...  more »

Lands for Sale in Piliyandala

Piliyandala holds an important position in terms of house prices and proximity to Colombo. Surrounded by other major cities such as Maharagama, Kesbewa and Pannipitiya, this city in the western province of Sri Lanka is famous for its large population. Many bus routes headed towards Colombo pass Piliyandala town. The 120 bus route and 255 bus route connect Piliyandala with Colombo/Horana and Mount Lavinia/Kottawa respectively. Lands for sale in Piliyandala has high demand. Since it is located only 18km from the south of Colombo, it is ideal for residential purposes. As a result, properties for sale in Piliyandala enjoys a good level of demand. Currently, more businesses are starting up in the region. This creates more interest for a land sale in Piliyandala. Piliyandala's main healthcare centre is the state owned divisional hospital, which offers many healthcare services. There are also private medical centres in Kesbewa. A number of national and international schools are found here.

A bare land in the piliyandala map offers the buyer more freedom to design their dream home compared to purchasing a newly built property. A 19 perches land in Madapatha Road goes at a rate of Rs. 400,000 per perch whereas a 20 perch land with a house can come for about Rs. 600,000 per perch. A land for sale in Piliyandala, Madapatha area offers easy access to Kesbewa town and Kahathuduwa-Galanigama interchange within 15 minutes. These properties have three phase electricity, pipe borne water and ensure safety and security. As home to a large population, this town has an active central market, many supermarkets and international restaurants. Most land are available in the form of plots within a gated community with pipe borne water and wide access roads.

The growth of this city has also created an active rental market. Houses and apartments are regularly let for lease. Properties for rent in Piliyandala are available at various rentals based on the number of rooms, location and facilities. A luxury 4-5 bedroomed house with a large garden in a residential area may come at Rs. 50,000. An annex or a room may come at under Rs. 20,000. However, property developers are now paying attention to this region because it has a great potential. As more investment is directed towards this city, the locals can enjoy the benefits of fast development. This also contributes to higher land value. Improvement in the roadways push the property prices upwards. Lands for sale in Kesbewa, Piliyandala areas along with home with lands in Piliyandala are likely to become great investments for the future.