සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
14 Bare Land
5
 Piliyandala 

  • 10.2 P  Bare Land


    Rs. 900,000 Per Perch

horana coiombo bus road (120..

    • මිරිස්වත්ත මණ්ඩාවිල පාර පිහිටි ඉඩම • ප...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties for sale in Piliyandala
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered