සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Bare Land for sale in Piliyandala (93 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
 Piliyandala 

  • 23 perches   Bare Land


    Rs. 350,000 Per Perch

Land for Sale in Batakettara

Welpahala Road, Off Dampe Road..

    23 perch land for sale in Welpahala Road, Batakettara, Madapatha, Piliyandala. Less than 300 m from Batakat...  more »