සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
2
 Wattala 

  • 15 P  Bare Land


    Rs. 1.5M Per Perch

Bare land for sale

Kurunduwatta, Wattala

    Wattala Averiwatta kurunduwatta 15 perch bare land 3 minute drive to hendala junction square land high resi...  more »

27 Bare Land
3
 Wattala 

  • 5 acres  Bare Land


     

Lease - 5 Acre Land

Elakanda Road, Wattala

    05 Acre Bare Land for Lease 50 M from Negombo Colombo Road Suitable for Large Scale Warehousing and C...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties for sale in Wattala
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered