සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in padukka (58 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Padukka 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 76,500 Per Perch

Padukka Bope

 

  Land is located just 4km away from the main road of Meepe junction. A good place to make an investment or to c...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Padukka 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch

Land for Sale In Padukka

Menerigama

  පාදුක්ක නගරයට 6km ක් දුරින්. පාදුක්ක මෙනේරි...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
5
 Padukka 

 • 85 perches   Coconut land


  Rs. 60,000 Per Perch

Land for sale

Milladeneiya road

  land with the clear deeds pipe borne water and natural water electricity newly planted 36 coconut trees c...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Padukka 

 • 175 perches   Land with house


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for sale in Padukka

Kotigamgoda Padukka

  අක්කර 1 පර්චස් 15 ක ඉඩම විකිණීමට තිබේ මීපේ හ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Padukka 

 • 120 perches   Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch (approx)

Land for sale.

Colombo - horana road, Jayanti..

  Eassy access. Near to meeriyagolla bus road....  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Padukka 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land for sale in Padukka

Ingiriya

  Padukka Ingiriya Bus Margaya (bope) Hileyal Para (mipe) Bus Margaya Ingiriya Ehala Bope Rajasihnha (maha Viddi...  more »

 Padukka 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M

Pahala Bope

Weragala

  වෙන්දේසි අනර්ඝ ඉඩමකි. ඉඩමේ ප්ලෑනට අනුමත ක...  more »