සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in padukka (48 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
1
 Padukka 

 • 120 perches   Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch (approx)

Land for sale.

Colombo - horana road, Jayanti..

  Eassy access. Near to meeriyagolla bus road....  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Padukka 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land for sale in Padukka

Ingiriya

  Padukka Ingiriya Bus Margaya (bope) Hileyal Para (mipe) Bus Margaya Ingiriya Ehala Bope Rajasihnha (maha Viddi...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Padukka 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 76,500 Per Perch

Padukka Bope

 

  Land is located just 4km away from the main road of Meepe junction. A good place to make an investment or to c...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Padukka 

 • 29 perches   Land with house


  Rs. 90,000 Per Perch

Bope

Ingiriya, padukka road

  29 perches land with plan to building a 2story house.ground floor completed. Electricity, water and telephone ...  more »

 Padukka 

 • 34 perches   Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

land for sale in padukka

liyanawala, padukka

  Good shape 34 perches Land have for sale in padukka, liyanawala. To liyanawala junction 500m, face to 20 feet ...  more »

 Padukka 

 • 84 perches   Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

land for sale in padukka

padukka, liyanawala

  84 perches Land have for sale in padukka, liyanawala. To liyanawala junction 600m. Face to 20 feet road, that ...  more »

 Padukka 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

Land in Padukka for sale

 

  Padukka Ingiriya bus margayata nudurin, Padukka Town eka penena manaye pihiti niskalanka, manaram perches 15 k...  more »

 Padukka 

 • 150 perches   Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

Land For Sale in Padukka

 

  Rubber gas 250 k sahitha idama. Gas tika hodin hedila thiyenne. Kiri kapanna puluwan widiyata hadala thiyenne....  more »

 Padukka 

 • 38 perches   Bare Land


  Rs. 110,000 Per Perch

Live free

Arukwaththa

  this is bare land ,ideal for build house (38 perches) .,700m to padukka ingiriya road, 5 min drive to padukka ...  more »

 Padukka 

 • 288 perches   Bare Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Land for sale

 

  perch per 30,000/= 288 Perches land in Padukka, Arukwatta Wasantha 0770 650620 ...  more »

 Padukka 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land in Padukka

 

  Walking distance to high level road Meepe juntion, Food city, Railway, banks, within 02-03 kilometers Cente...  more »

Showing page 1 of 2