සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cultivated Land for sale in Sri Lanka (247 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
3
 Alawwa 

 • 12 acres   Cultivated Land


  Rs. 3.5M Per Acre

Land for sale in Alawwa

Walakumbura, Yangalmodara

  12-acre land, 5Km to Polghawela town & 4Km to Alawwa Town, 700M to Colombo/Kurunegala main road 15 feet wid...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
1
 Godakawela 

 • 335 perches   Cultivated Land


  Rs. 35,000 Per Perch

Balavinna

Balavinna samagi mawatha

  Pol saha Gammiris waga kara atha. Balavinna Samagi mawatha, pradhana pare sita 250M k idamata atha. Mila g...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Matugama 

 • 21.85 perches   Cultivated Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Valuable Land for sale

Agalawatta

  මතුගම හා අගලවත්ත නගරයන්ට මැදිවූ යටියන ප්...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Hambantota 

 • 20 acres   Cultivated Land


  Rs. 2.5M Per Acre (approx)

Matthala

Meegahajandura Road

  20 Acres Land for sale in Hambantota - Ketenwewa. This Land is situated in Hambantota – Matthala road close ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Gampola 

 • 160 perches   Cultivated Land


  Rs. 3.5M Per Acre

1 acre Tea land

Dunukewila Road, Atabage

  160 perches , Tea cultivated, more than Rs30,000 monthly income, easy access to land, best surrounding, 6km fr...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
8
 Gampaha 

 • 45 perches   Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land in Uggalboda Gampaha

Uggalboda Road

  45 perches (square) land with valuable trees against uggalboda road. 3.1km to Udugampola - Divulapitiya Road...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Tangalle 

 • 5  acres   Cultivated Land


  Rs. 25,000 Per Perch

In land

Seenimodara

  This is in side land from matara tangalle main road only 800 metres to land. Water and electricity available. ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Ratnapura 

 • 120 perches   Cultivated Land


  Rs. 1.4M

Gem Land for Lease

ratthurugala, Madagama

  This Land situated in Madagama. 4km away from sri palabaddala road. This area best for gem mining. Can found e...  more »