සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cultivated Land for sale in Sri Lanka (221 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
1
 Kurunegala 

 • 30 perches   Cultivated Land


  Rs. 110,000 Per Perch

Land for sale

Pothuhera

  30 perches of land for sale in kurunegala pothuhera. near wadakada main road contact us for more detail...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
 Panadura 

 • 45 perches   Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha

  A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District, 3.0 Km Towards Panadura From Panaddura Town, 300 M To ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Weliweriya 

 • 40 perches   Cultivated Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Land for sale

Piyarathana Mawatha

  1.5 km to Colombo Kandy Main Road Entrance through Piyarathana Mawatha Calm and Peaceful Area Clear Deed a...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Matale 

 • 120 perches   Cultivated Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Land

A9 road Aluvihare

  120 perches square land. Coconut, pepper, jack, mahogany etc ... 20 feet wide access. 600m to A9 road. 700...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
6
 Beragala 

 • 10 acres   Cultivated Land


  Rs. 19M

10 Acres Facing Main road

Beragala Wellawaya Main road

  A rare opportunity to own a 10 Acre Land Facing Beragala Wellawaya main Road only 5 km from Beragala town. A ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
7
 Matugama 

 • 15.5 acres   Cultivated Land


  Rs. 27.5M

Cultivated land

Naboda

  13.5 acres rubber, 1.5 acres tea, big stone 2 acres, three roads to estate, for immediate sale. Call for more ...  more »