සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/310228/thumb_424_310228_1568075174_9483.jpg
Cultivated Land
6
 Katunayake 

 • 172 perches    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for SALE

Gangarama Road Kowinna Katunay..

  Fertile cultivated land suitable for multi purpose developments The property is located in Gangarama road with...  more »

7 /pics/242660/thumb_424_242660_1552824618_4018.jpg
Cultivated Land
8
 Galle 

 • 292 perches    Cultivated Land


  Rs. 14.48M

2 Acres paddy field views LIP 137

 

  LIP 137 The property is located approximately 3 km inland from Ahangama in a very quiet location with wonderfu...  more »

12 /pics/323623/thumb_424_323623_1576495490_4473.jpg
Cultivated Land
8
 Weligama 

 • 36 acres    Cultivated Land


  Rs. 4.64M Per Acre

Cinnamon and Tea plantation

 

  This beautiful property maintained 36 acres 1 Acre 4000 Sqm of Cinnamon and Tea plantation is located about 1...  more »

13 /pics/318455/thumb_424_318455_1572874469_5372.JPG
Cultivated Land
3
 Matale 

 • 200 perches    Cultivated Land


  Rs. 13M

200 perch land ideal for agriculture

Atipola road Matale

  The perfect plot of land for your located in a tranquil location Amazing view of the hillsbr br This area cont...  more »

22 /pics/325817/thumb_424_325817_1578026022_6364.jpg
Cultivated Land
1
 Kandy 

 • 40 perches    Cultivated Land


  Rs. 75,000 Per Perch

land with a Komarika cultivation

Theldeniya Kandy

  Slight slope currently with a Komarika and vegetable cultivationbr located in Rangala road 2 km from Theldeniy...  more »

23 /pics/325605/thumb_424_325605_1577932339_5263.jpg
Cultivated Land
7
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Kandy Amunugama Gunnepan labda

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

26 /pics/325288/thumb_424_325288_1577708664_2382.png
Cultivated Land
1
 Kamburupitiya 

 • 43 perches    Cultivated Land


  Rs. 1M

Land for Sale Pasgoda Matara

Temple Road Kamburupitiya

  43 porches land with tea and coconut Nice view facing a paddy field 700 m away from the Matara Kotapola road...  more »

27 /pics/325203/thumb_424_325203_1577640602_483.jpg
Cultivated Land
9
 Avissawella 

 • 18 acres    Cultivated Land


  Rs. 4.6M Per Acre

18 Acres cultivated land with a house

Amitirigala Avissawella

  Well cultivated land and house For Sale in Amitirigala Avissawella rdbr 18 Acres land Clean deedbr Main cultiv...  more »

28 /pics/325145/thumb_424_325145_1577598720_1522.jpg
Cultivated Land
2
 Urapola 

 • 253 perches    Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land in Apalawaththa

Ruwanwella road Urapola

  More than 15 Acres 253 perch land for Sale in Nittambuwa Ruwanwella Road Apalawaththa br Selling Price Rs40000...  more »