සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cultivated Land for sale in Sri Lanka (200 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
1
 Deiyandara 

 • 1/2 acres   Cultivated Land


   

1 km

හඩුගල දෙන්..

  දෙයේන්ද්ර කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් අක්කර 1/2 වික...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Ella 

 • 10 acers perches   Cultivated Land


  Rs. 2.5M

randeniya

ella- wellawaya - randeniya

  10 acers. land- 5 acers cultivated with pepper/ 5 acers being cultivated/water electricity /3.0km from main ro...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
6
 Kirindiwela 

 • 11 acres   Cultivated Land


  Rs. 30M

11 acres of land

Ranwala Rd

  11 acres of land with rubber and coconut trees. 2 brick build sheds (One at the entrance) and other at the end...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
9
 Polgahawela 

 • 119 acres   Cultivated Land


  Rs. 2M Per Acre

kurunegala

kurunegala main steet

  199 acres in polgahawela, waduwawa Colonial bungalow with Coconut, rubber & mixed crop with rock near to cent...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
1
 Koslanda 

 • 10 acres   Cultivated Land


  Rs. 60,000 Per Perch

Land for sale

Nikapotha

  10 Acres of land with a good scenic view is available for sale. Clear title. Ideal for a hotel complex, cabana...  more »