සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
6
 Beragala 

 • 10 acres   Cultivated Land


  Rs. 19M

10 Acres Facing Main road

Beragala Wellawaya Main road

  A rare opportunity to own a 10 Acre Land Facing Beragala Wellawaya main Road only 5 km from Beragala town. A ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Kandy  

 • 69 perches   Cultivated Land


  Rs. 220,000

Kandy,Gunnepana

Kandy land

  Kandy,Gunnepana Boruppa P-69 Land. KANDY town for 5km Darmaraja ,mahamaya school 15min Man road ekata muh...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Badulla 

 • 170 perches   Cultivated Land


  Rs. 35,000 Per Perch

Flat Land with Tea

Sirimalgoda

  බදුල්ල-පස්සර ප්‍රධාන මාර්ගයට 2km නුදුරින් ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
6
 Dompe 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for sale in Dompe

 

  අක්කර 01 රඹුටන් වගාව සහිත ඉඩමෙන් පර්. 20ක් වි...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Badulla 

 • 2 acres   Cultivated Land


  Rs. 875,000

Land for sale in badulla

RIDEEMALIYADDA

  බදුල්ලේ රීදීමාලියද්ද නගරයේ වීරගොල්ල ගමේ ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Veyangoda 

 • 4 acres   Cultivated Land


  Rs. 27.5M

A land for sale

Banduragoda

  Clear dead (first class ownership). Ideal for a boutique hotel, adventure park, nature camp, factory, warehou...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Alawwa 

 • 5 acres   Cultivated Land


  Rs. 17,000 Per Perch

5 Acres Land for Sale

Narammala Road

  Hi All, There's land located in Alawwa , (Alawwa Narammala Road) 5 acres land for sale. If you want to...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Chilaw 

 • 86 acres   Cultivated Land


  Rs. 120M

Prawn farm and land

Puttalam road

  දැනට ඉස්සන් වගාකරන අක්කර 1ක ටැංකි 40ක් සමග අ...  more »