සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321224/thumb_424_321224_1585371265_512.jpg Cultivated Land
5
 Delgoda 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 60 Per Perch

Land for sale at Anuragoda

Papiliyawala Mandawala road De..

  Good residential land at AnuragodaFrom one acre land 172022 perch plots for saleSurvey plan sketch attached wi...  more »

3 /pics/242660/thumb_424_242660_1552824618_4018.jpg Cultivated Land
8
 Galle 

 • 292 perches   Cultivated Land


  Rs. 14.48M

2 Acres paddy field views LIP 137

 

  LIP 137 The property is located approximately 3 km inland from Ahangama in a very quiet location with wonderfu...  more »

4 /pics/337868/thumb_424_337868_1584154730_6801.jpg Cultivated Land
1
 Horana 

 • 298 perches   Cultivated Land


  Rs. 2.8M

Poruwadanda Horana

8 /pics/338644/thumb_424_338644_1584797544_6574.jpg Cultivated Land
3
 Matale 

 • 23 perches   Cultivated Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land with house for sale in Matale

ukuwela Matale

  Land with house for sale in NuwaraMataleLocation NuwaramataleLand Type ResidentialLand Size 23 perchesPe...  more »

9 /pics/323623/thumb_424_323623_1576495490_4473.jpg Cultivated Land
8
 Weligama 

 • 36 acres   Cultivated Land


  Rs. 4.64M Per Acre

Cinnamon and Tea plantation

 

  This beautiful property maintained 36 acres 1 Acre 4000 Sqm of Cinnamon and Tea plantation is located about 1...  more »

10 /pics/338294/thumb_424_338294_1584439207_477.jpg Cultivated Land
6
 Bandaragama 

 • 2 acres   Cultivated Land


  Rs. 6.4M

Land for sale Bandaragama

Moronthuduwa road Bandaragama

  Bandaragamata kittuwa watina idamak wikinimata Kaluthara horana bus parata 500m Bandaragama Moronthuduwa bus...  more »

14 /pics/338188/thumb_424_338188_1584365106_3474.JPG Cultivated Land
3
 Kandy 

 • 9 perches   Cultivated Land


  Rs. 850,000 Per Perch

Land for sale in Kandy city limit

 

  9 perches land for sale in Mawilmada within Kandy municipal limits In very close proximity to Katugastota and ...  more »

15 /pics/337977/thumb_424_337977_1584205038_8987.jpg Cultivated Land
1
 Nuwara Eliya 

 • 800 acres   Cultivated Land


  Rs. 1M Per Acre

800 Acresl land for Sale

 

  800 Acresl land for Sale location Kithulgala rubber and tea with mix plants land for saleown by company ide...  more »

19 /pics/337273/thumb_424_337273_1583827767_2764.jpg Cultivated Land
1
 Kandy 

    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land For Sale

Kandy Theldeniya main road

  12 P LandRs300000 per perch NegotiableFacing to Kandy Theldeniya Main Road17 km to Kandy TownSuitable for Res...  more »

20 /pics/337136/thumb_424_337136_1583735565_9281.jpg Cultivated Land
5
 Mawanella 

 • 60 perches   Cultivated Land


  Rs. 56,000 Per Perch

Land for Sale

Hemmathagama Dippitiya Road A..

  15Km ...  more »

23 /pics/336429/thumb_424_336429_1583347793_2539.jpg Cultivated Land
5
 Matara 

 • 3 acres   Cultivated Land


  Rs. 3M Per Acre

3

Matara

24 /pics/336329/thumb_424_336329_1583316290_89.JPG Cultivated Land
3
 Jaffna 

 • 335 perches   Cultivated Land


  Rs. 30,360

Land In Atchuvely For Long Term Lease

POINT PEDRO CHANKANAI ROAD Ja..

  Thirty Three and a half 33 12 Lachchams of Prime land with red soil located along Point Pedro Chankanai ma...  more »

27 /pics/309169/thumb_424_309169_1583033925_0355.JPG Cultivated Land
8
 Kalpitiya 

 • 43 acres   Cultivated Land


  Rs. 86M

43 Acre Estate

Facing the Main Road Lagoon K..

  Outback is situated 8 Ks from Kalpitiya town on the PalaviKalpitiya road B349 It faces the main road as well ...  more »

29 /pics/335504/thumb_424_335504_1582859675_5893.jpg Cultivated Land
5
 Kandy 

 • 30 perches   Cultivated Land


  Rs. 220,000 Per Perch

Kandy Lewalla Gunnepana Land

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

30 /pics/335042/thumb_424_335042_1582805526_7284.jpg Cultivated Land
10
 Bandaragama 

 • 6 acres   Cultivated Land


  Rs. 19.5M

Land for sale bandaragama

Panapitiya kalapugama Bandara..

  Bandaragamata kittuwa watina idamak wikinimata Bandaragama Moronthuduwa bus parata 900mHorana kalutara bus par...  more »