සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cultivated Land for sale in Sri Lanka (209 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Teak land for sale

Puttalama Rd

  Teak land from Puttalama. perches 20. 30 teak trees. The trees are eleven years old. After 10 years , you can...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
4
 Gelioya 

 • 270 perches   Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for Sale

Polgahaanga

  A land of great value closer to Peradeniya - Gampola main road (500m), 270 perches. All facilities available....  more »

 Cultivated Land for sale/rent
9
 Badulla 

 • 50 acres   Cultivated Land


  Rs. 20M ONO

Land for Tourism/Agriculture

Passara- Lunugala-Bibile Road

  Extent : 50 acres Deeds: Clear title. Sole owner since 1982 to date (35 years). Location and motorability...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 257 perches   Cultivated Land


  Rs. 5.5M

Rubber Land

 

  Rubber cultivated land for sale..257p,18ft wide roads,flat land,5.5M negotiable...0772857466...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
10
 Gelioya 

 • 40 perches   Cultivated Land


  Rs. 70,000 Per Perch

near to peradeniya

ulakkonda

  sadikka cultivated land. can built. house or cottages .tap water.10 ft roads.telephone lines.clear front wive ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

 • 320 perches   Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale nuwereliya

Ambewla milk farm road

  • නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි. • නිස්කලංක මනරම් ප...  more »