සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
8
 Kuliyapitiya 

 • 9.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 27,000 Per Perch

kuliyapitiya

Kuliyapitiya

  Kuliyapitiya 1520 perches land for sale the property consists 500 perches for coconut 80 perches for bare land...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kalawana 

 • 10 acres    Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Acre

Land for sale in Kalawana

Pimbura, Kalawana

  A 10 acres square plot of 56 acres land for sale in Kalawana for best demand br br A rich loamy soil which is ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
7
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Kandy , Amunugama Gunnepan labda

Lewalla madawala main road (Ge..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Ingiriya 

 • 161 perches    Cultivated Land


  Rs. 2.4M

1 Acres land - Urgent

 

  To main road 500mbr Mahogani Rubber Pol wagakara athabr Kos gas 3k atha Adi 12 parakata yabadawa idama sundara...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Gonapola 

 • 14.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 150M

Land For Sale in Horana

Batuwita road, Gonapola

  Have a licened quary for mining activitiesbr Mainly Rubber and Coconut new cultivationsbr Have a small house i...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Eheliyagoda 

 • 36 acres    Cultivated Land


  Rs. 2.5M Per Acre

estate

Ellawala, Eheliyagoda

  36 Acres Land br Amazing View br Great Location to invest for a villa br Tea Rubber Cinnamon br Electricity av...  more »