සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cultivated Land for sale in Sri Lanka (240 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kuliyapitiya 

 • 11.75 perches   Cultivated Land


  Rs. 40M approx

Land for sale

Bodimulla

  Kuliyapitiya, Bodimulla (10km from Kuliyapitiya town) in the heart of the coconut triangle 11.75 acres coconut...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
6
 Dambulla 

 • 40 perches   Cultivated Land


  Rs. 2M

Mathale

No 167/1, Wendesi watta

  ආවුරුදු 12 කට වඩා පරන ඉතා හොදින් වෑඩුනු තේක...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Katugastota 

 • 54  perches   Cultivated Land


  Rs. 96,000 Per Perch

Ambathanne and wattegama

Kalugala Road papalethanne

  Land for sale in katugastota Ambathanne having coconut, Jack tree, kanda, ginisapu, teak, puwak gas etc for mo...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
6
 Dompe 

 • 25 perches   Cultivated Land


   

Land for sale in Dompe

 

  හංවැල්ල - මල්වාන ප්‍රධාන පාරට 1.25km දුරින් පි...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
2
 Galle 

 • 1.5 acres   Cultivated Land


  Rs. 40M

A nursery for sale

Meepe- Habaraduwa

  1.5 acres A well maintained nursery A various kind of fruits, herbal and flower plants An ideal for a forei...  more »