සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
4
 Matugama 

 • 22 acres   Cultivated Land


  Rs. 35M

22 Acres Land

Horawala

  22 acres of land 5 acres Rubber (Harvesting next year) 7 acres Tea with pepper 2 acres Cinnamon Bungalow, ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
6
 Kandy  

 • 30 perches   Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Kandy Gunnepana Land sale.

Lewalla,amunugama main road

  Kandy gunnepana boruppa main road ekata muhunala p-63 wattaki (p-30 uwada denu labe).Light,telephone siyalu pa...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
2
 Galgamuwa 

 • 1 acres   Cultivated Land


  Rs. 1M

Inginimitiya

Mahananneriya

  1 Acre land with around 300 Teak trees, The trees are 10 years old. Jayabhoomi Deeds-Transfer only අක...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Nuwara Eliya 

 • 185 perches   Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land in Nuwara Eliya

Labukale

  There is 185 perch and reservation 86 perch Rs. 300,000 per perch 5km to Nuwaraeliya town Walking distance ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Nuwara Eliya 

 • 15 perches   Cultivated Land


  Rs. 7.5M

Lake side land

dimuthu gama,Meepilimana,nuwar..

  Kande ela lake side land.this land in nice viwe in the kande ela lake and mountains.your dream land in nuwara ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
2
 Anamaduwa 

 • 80 perches   Cultivated Land


  Rs. 22,000 Per Perch

Teak Land For Sale

 

  2x40 perch blocks of land in Anamaduwa. 7km from Anamaduwa town off Chilaw - Bangadeniya road.. More than 80 t...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Puttalam 

 • 2.8 acres   Cultivated Land


  Rs. 3.2M

Andigama

Andigama

  Cultivated land 2.8Acres with mangoe and teak 5acres paddy field. Clear deeds Total land for sale Price ...  more »