සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/328661/thumb_424_328661_1579588429_5683.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Peradeniya Wariyagala Lands for Sale

 

  Your perfect opportunity to own a land in the beautiful hill country Ideal investment for your family home or ...  more »

3 /pics/325672/thumb_424_325672_1577954828_4138.JPG
Bare Land
5
 Kandy 

 • 76 perches    Bare Land


  Rs. 380,000 Per Perch

Primrose Garden River View Kandy Land Sale

Upul Mawatha Deveni Rajasingh..

  76 Perch located in Primrose Estate Mahaweli River view Just 4km 15mins to Dalada Maligawa Kandy Municipalityb...  more »

6 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Aluthgama 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for sale

 

  Pipe borne waterElectricityClear deedsbr Approved planbr 750 m to Galle rd br 25 km to aluthgama town...  more »

11 /pics/317238/thumb_424_317238_1572019377_486.jpeg
Bare Land
2
 Rajagiriya 

 • 9.8 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

98p for sale in Kalapaluwawa

School lane Rajagiriya

  98p bare land for sale facing school lane Kalapaluwawa Rajagiriya Rs 1300000 a perch Contact 0777325106 ...  more »

12 /pics/323401/thumb_424_323401_1576318695_6843.jpg
Bare Land
6
 Galle 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M

Land for sale in Koggala

Koggala Galle

  23 purches land for sale in KoggalaHabaraduwaNear Koggala LakeNear Rukandaluwa EstateElectricityWater availabl...  more »

13 /pics/329029/thumb_424_329029_1579702295_9266.jpg
Bare Land
1
 Dambulla 

 • 327 perches    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

327 p Land at Dambulla

Thalakiriyagama Dewahuwa Roa..

  There is a 327 p land boardering Thalakiriyagama De4wahuwa road Dambulla This bis vey ideal for Hotel proj...  more »

14 /pics/329024/thumb_424_329024_1579700927_3104.jpeg
Bare Land
3
 Waligama 

 • 11.40 perches    Bare Land


  Rs. 3.6M

For sale

Mathara Waligama

  From land salebr 3phase electricity br City waterbr Both side road...  more »

17 /pics/329017/thumb_424_329017_1579698564_4204.png
Bare Land
2
 Dehiwala 

 • 15.5 perches    Bare Land


  Rs. 60.5M

Land for sale at Dehiwala

Quarry road Dehiwala

  Attractive plot of land for sale at Dehiwala Convenient location with easy access to both Kalubowila and Hill ...  more »

21 /pics/302890/thumb_424_302890_1563626038_9339.jpg
Bare Land
9
 Sandalankawa 

 • 235 perches    Bare Land


  Rs. 7.5M

Gravel Mountain for Sale

Negombo Kurunegala 34 Main Bus..

  15 ACRES GRAVEL MOUNTAIN FOR SALEbr IN DANKOTUWA SANDALANKAWAbr br Original Extent 15 Acresbr br First Class...  more »

27 /pics/327824/thumb_424_327824_1579171601_7914.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale Polhengoda

Polhengoda Terrace Colombo 5

  18p Land for salebr Polhengoda Terrace br br 45M a perch Negotiable br br Contact Agentbr Jiffry 0777674422...  more »

29 /pics/328978/thumb_424_328978_1579685717_7808.jpg
Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land in Nugegoda

Nugegoda

  16 Perchesbr Situated in Residential Areabr 20 Feet Roadbr 300m to high level roadbr Clear Deeds...  more »

30 /pics/328976/thumb_424_328976_1579683969_6935.jpg
Bare Land
2
 Kottawa 

 • 22 perches    Bare Land


  Rs. 775,000 Per Perch

Land For Sale in Kottawa

Balika Niwasa Mawatha Kottawa

  Facing Balika Niwasa Rd Kottawabr Land For Sale in Kottawabr PPerch Value Rs775000br Suitable for ware house ...  more »