සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/334828/thumb_424_334828_1582565861_0638.jpg Bare Land
10
 Negombo 

 • 103 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Commercial Land for sale

Kurana Negombo

  103 Perches block to be sold from a 3 Acres Land in Kurana Negombo which is on the Colombo Negombo main road L...  more »

8 /pics/289230/thumb_424_289230_1567777452_2707.jpg Bare Land
6
 Ja-Ela 

 • 24.75 perches   Bare Land


  Rs. 440,000 Per Perch

Ja Ela

 

  2475 perch Land devided into 3 plots 75perch 75 perch and 975perch Looking for a quick saleQuick easy access ...  more »

18 /pics/295079/thumb_424_295079_1558696429_2611.JPG Bare Land
 Malabe 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 50M

40P Land for Sale in Malabe

Athurugiriya Road Malabe

  Our Reference No SL 9345Please quote this reference number when inquiring Land Extent 40P Perch Value 125M...  more »

22 /pics/298004/thumb_424_298004_1560549536_7126.jpg Bare Land
 Nawala 

 • 12.68 perches   Bare Land


  Rs. 48.18M

1268P Land for Sale in Nawala

 

  Our Reference No SL 9388Please quote this reference number when inquiring Land Extent 1268P Perch Value 38...  more »

23 /pics/298005/thumb_424_298005_1560549982_9262.jpg Bare Land
 Nawala 

 • 6.2 perches   Bare Land


  Rs. 23.56M

62P Bare Land for Sale in Nawala

 

  Our Reference No SL 9389Please quote this reference number when inquiring Land Extent 62P Perch Value 38M A...  more »

28 /pics/285677/thumb_424_285677_1551812549_6256.jpg Bare Land
 Nawala 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 121.5M

27P Land in Nawala

 

  Our Reference No SL 9214Please quote this reference number when inquiring Land Extent 27P Perch Value 45M ...  more »