සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (3522 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
 Negombo 

  • 22 perches   Bare Land


     

Land for Sale in Negombo

Koppara Junction,Negombo

    22 Perches Land for Sale in Koppara Junction, Hart of the Negombo Town. Just 50 meters to Negombo Colombo main...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kegalle 

  • 11.5  perches   Bare Land


    Rs. 39,000 Per Perch

Land for sale in kegalle

Nilwakka road

    9.5 perches and 11.5 perches several land blocks for sale near kegalle town. 1.5 km from town. 250 meters from...  more »