සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (3804 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Wattala 

 • 10.7 perches   Bare Land


  Rs. 675,000 Per Perch

Land for sale

Enderamulla Junction

  Land details Land size 10.7 perch Type - Residential Address- Clement Place Enderamulla Wattala Ideall...  more »

 Bare Land for sale/rent
9
 Bandaragama 

 • 10.48 perches   Bare Land


  Rs. 190,000 Per Perch

Land in Bandaragama

 

  බණ්ඩාරගම නගරයට ආසන්නයෙන් සුන්දර වෙල් යාය...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Ragama 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 270,000 Per Perch

Land for sale in Batuwatta

Batuwatta

  13 Perches Land for sale in Batuwatta. 500m to Batuwatta railway station, 3km to Ragama Town. Water and elec...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »