සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway, Dehiwala

  8 Perches Land in Dehiwelabr Entrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft Roadbr Road frontage to 7th...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Badulla 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land for sale Badulla

Badulla

  Highlightsbr Land extent 30 Perchesbr Bare landbr Property is located Badullabr br br Accessbr The pro...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  One 20 p building block and several 40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km fr...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 16.6 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Nugagaha Landa Place, Homagama

  For Immediate salebr Good property in Homagamabr Peaceful surrounding Good Neighborhoodbr Easy Access to M...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Matale 

 • 16 acres    Bare Land


  Rs. 30M

Estate for URGENT SALE

Rathotta, Matale

  Estate located in Ratthota Close to Riverston Matalebr 16 acres with Pepper Tea Cardamom and All kinds of frui...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 7.9 perches    Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land for sale in Dehiwala

Nikape Road, Nadimala, Dehiwal..

  79 Perches land for sale in dehiwala with two story old house 50 meters to main road highly residential areab...  more »