සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (4136 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
7
 Nedimala 

 • 18.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.3M Per Perch

Land for sale in Nedimala

Kadawatha Road

  rectangular block of Land (18.5) in A quiet and calm area can be divided as 2 blocks as well, Land (solid kabo...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Dehiwala 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 8.6M Per Perch

Land Facing Marine Drive

MARINE DRIVE

  Land Facing Marine Drive 20 perches square block Bordering Dehiwala Wellawatta city limits (Adj. KLEENPARK) ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Nawala 

 • 7.6 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Nawala, De Melwatta Road 7.6 P

104/8 DeMelwatta Road, Koswatt..

  For immediate sale. 150 m to the Koswatta (Nawala) junction Clear title Bare land High land (not a wet lan...  more »

 Kandana 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 1M

Commercial Land

 

  ARE you looking out to buying your FUTURE HOUSE/ LAND? Or do you want to SELL / RENT your HOUSE / PROPERTY? C...  more »

  Swimming pool
 Kalutara 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 100,000

Land in Kalutara

sarala da mawatha, wilegoda

  10 minutes from Kaluthara town.Clear deedsCalm areaClose to reputed schools....  more »