සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (5867 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
6
 Galle 

 • 107 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M

Villa Plots Near Beach

250m From Beach

  Just a short stroll from the beach, these plots are ideal for a villa or guesthouse. The upmarket Thalpe Be...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kadawatha 

 • 50 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

kadawatha

Peramuna Mawatha

  50 perches land with clear deed. Not even 50 meters to Kandy - Colombo main road and kadawatha high way exit...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 15.5 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land For Sale

Opp Kadahapola School, Naramma..

  15.5 Perch Bare Land for Sale. Price Negotiable. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Matara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land sell in Matara

No 1/74, Fransis Kandambi Roa..

  10 perch. Close to the Matara Issadeen Town. 5 minutes drive to the Galle road Close to Rahula Sujatha Sch...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Horana 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Horana

Horana

  Land for Sale in Horana. 25 Purchases with clear deed. 500 meters to Horana town. wide entry road. Water...  more »