සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
19 Bare Land
URGENT
8
 Wattala 

  • 29.25 P  Bare Land


    Rs. 2.2M Per Perch

...

Negombo Road, Wattala

    This land is situated in a highly commercialized & well secured convenient location down a wide private roadwa...  more »

22 Bare Land
1
 Dehiwala  

  • 9 P  Bare Land


    Rs. 24.3M

Propaty for sale

Galvihara road , Dehiwala

    Land for sale dehiwala galvihara road 9 perch bear land facing 20 feet praiwat road 300 mitras hilstrit 200 mi...  more »