සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (5393 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 33 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Daulagala Rd, Paradeniya

  Ideal land to build apartments or a 5 bedroom house. 5/minutes from the land to the main road connecting to t...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Battaramulla 

 • 9.94 perches   Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Clear title/deeds

Denzil kobbekaduwa Mawatha

  Two sides road access,(Pannipitiya Rd / Denzil kobbekaduw Mawatha,) near Palan Thuna Junction , Levelled rect...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Welisara 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 60,000

Negambo road

Negambo road

  Commercial property for Rent. 9 perch land with office room and bathroom and small storage or security men ro...  more »