සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (6975 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


URGENT
7
 Hirana 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Bolgoda River

HIRANA TOTUPOLA

  Hirana Panadura, walking distance to New Bridge, (Hirana Totupola) On Gona Bandi Duwa Road leading to Bekkeg...  more »

 Kegalle 

 • 30 acres   Bare Land


  Rs. 950,000 Per Acre

Amazing Piece Of Sri Lanka

Gasnawa , Nelundeniya

  Located some 320 meters above sea level, this land commands breathtaking views across the mountain ranges. 30 ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

 • 9.75 perches   Bare Land


  Rs. 1.15M Per Perch

land for sale

Bodiya road

  This land situated in bodiya road, nugegoda. residential area, good neighbourhood, close to nugegoda, maharaga...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Nugegoda 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Land for sale

Madiwela road

  This property located in madiwela road, nugegoda. Highly residential area, good neighbourhood, calm and quite ...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Nugegoda 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

Land for sale

Madiwela road

  This land situated in madiwela road, udahamulla, nugegoda. square land, good neighbourhood, peaceful area, 1...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 21.1 perches   Bare Land


  Rs. 155,000 Per Perch

Land For Sale Katunayaka

 

  21.1 PERCH LAND 200m FROM YAGODAMULLA JUNCTION TOWARDS KATUNAYAKA SIDE FROM THE LAND MAIN ROAD CAN BE SEEN(AR...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kaduwela 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

Land in Kaduwela

Welivita

  නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි පදිංචියට වඩා සුද...  more »