සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
7
 Nuwara Eliya 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 675,000 Per Perch

Land for sale

Kudaoya

  30 Perches of commercial Land in Nuwara Eliya Kudaoya Block no 3,4,5 on sale (separate dead) 5km to Nuwara ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kegalle 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 120,000 Per Perch

Land in Kegalle

Up Road (Uda paara), Waldeniya

  අගනා බිම් කොටස් දෙකක් විකිනීමට! - නළ ජලය, ව...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Galle 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 62.48M

Seafront Gem - LIP 161

 

  LIP-161 This is a gem of a property, situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South co...  more »