සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Sri Lanka (4180 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

  • 10 perches   Bare Land


    Rs. 350,000 Per Perch

Land in negombo

Kularathna mawatha

    🛫🛫 LAND IN NEGOMBO 🛫🛫 📲📲📲 0703697708 📲📲📲 Viber ,whtsapp ,imo    Lan...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Dodangoda 

  • 12 perches   Bare Land


    Rs. 80,000 Per Perch

Kadanagoda

Kadanagoda Road

    Square piece of 2 blocks, 12 Perches each for sale in Kadanagoda, Dodangoda facing to Kadanagoda-Bombuwala roa...  more »