සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321515/thumb_424_321515_1575256239_3766.jpg Bare Land
10
 Katubedda 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale Katubadda

DSWijesingha road next to cam..

  8 perch land for immediate sale Bim Saviya clean deed 1 12 km from Katubadda junction 2 teak trees available...  more »

3 /pics/270805/thumb_424_270805_1544683071_2458.jpeg Bare Land
5
 Malabe 

 • 10 perches    Bare Land


   

Land For Sale In Malabe SAITM SLIIT

Robert Gunawardhana Mawatha Ma..

  A valuable block of land in Malabe close proximity to SAITM SLIIT and CINEC The land is located in David Lane ...  more »

4 /pics/322916/thumb_424_322916_1575976821_1533.JPG Bare Land
8
 Kelaniya 

 • 246.33 perches    Bare Land


   

Land For Sale Kelaniya

 

  Facing Colombo Kandy Road in Thorana Junction Kelaniya br Adjoining Kelaniya Entrance to Airport High Waybr ...  more »

5 /pics/321314/thumb_424_321314_1575019979_6296.JPG Bare Land
10
 Balapitiya 

 • 200 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Beachfront land for Sale

 

  A beautiful piece of land is up for grabs It is perfect for a villa or a beach house as it contains a private ...  more »

15 /pics/323287/thumb_424_323287_1576235422_144.jpg Bare Land
7
 Thalahena 

 • 9.84 perches    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

10P Bare Land for Sale in Thalahena

Asiri Place Thalahena

  Highly Residential Prime Land ideal for a Luxury residence in a quiet locationbr br br Land Extent 984Pbr ...  more »

16 /pics/299563/thumb_424_299563_1575871402_0155.jpg Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Green Tree Hill Nillambe Galaha

Masgolla Road Nillambe Galaha ..

  Green Tree Hill Nillambe Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close ...  more »

18 /pics/313822/thumb_424_313822_1570098495_1873.jpg Bare Land
1
 Nawala 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 33M

Bare land 11 perches in Nawala

Temple Road Nawala

  A bare land of 11 perches offered at a bargain price of Rs 31 million per perch The property is located on a 1...  more »

19 /pics/323261/thumb_424_323261_1576230028_5211.jpg Bare Land
10
 Malabe 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

18P Superb Land Malambe Town

Malambe Malabe

  18p superb land is available for sale at Malambe citybr 100 meters to Malambe junctionbr 50 meters to the main...  more »

20 /pics/322754/thumb_424_322754_1575876490_8844.jpg Bare Land
8
 Kosgoda 

 • 86 perches    Bare Land


  Rs. 560,109 Per Perch

Riverfront Tropical Land

 

  What a spectacular panoramic view of the lake and mangrove covered with singing birds from thin tropical garde...  more »

23 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062br br Land Feauturesbr 36 Perchesbr Close to Main Roadbr br Locationbr 13 km Horizon Colle...  more »

25 /pics/258802/thumb_424_258802_1535032454_8147.JPG Bare Land
 Nawala 

 • 50 perches    Bare Land


  Rs. 8.5M Per Perch

50p land Facing Nawala main road

Nawala Road

  50p land Nawalabr Facing main roadbr More than 80 ft road frontagebr Very close to Rajagiriya br ...  more »

28 /pics/235047/thumb_424_235047_1527048504_03.jpg Bare Land
 Nawala 

 • 15.5 perches    Bare Land


  Rs. 3M Per Perch (ONO)

155p land close to Old Nawala Road

Old Nawala Road

  155p land is available for sale close to Old Nawala Roadbr Walking distance to Senanayaka Junction and Nawala ...  more »