සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Nuwara Eliya 

 • 10.9 perches   Bare Land


  Rs. 5M

Land for sale

Ranboda

  About 5meters away from a famous tea factory at glen loch with the perfect view . An ideal place for a rest h...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Panadura 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in Panadura

Dibbadda

  Bare land for sale in Panadura, Dibbada area. 20.0 perch in size Concrete Road Electricity / Water 1.7 km ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Athurugiriya 

 • 39 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Property for sale

m.d.h. jayawardena mawatha

  39 perches property for sale korathota with building area of 5000 sq feet. email : dilshanp999@gmail.com...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Minuwangoda 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 110,000 Per Perch

15 P Land for Sale

Yatiyana

  මිනුවන්ගොඩ යටියන (මිනුවන්ගොඩ ගුවන්තොටුප...  more »