සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing coconut land for sale in Sri Lanka (238 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
5
 Tangalle 

 • 502 perches   Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale in tangalle

148/A, kahandamodara , ranna

  This land is very suitable for hotel field, it's situated 500m from the see and 50m to lagoon. There is electr...  more »

 Coconut land for sale/rent
10
 Kadawatha 

 • 33 perches   Coconut land


  Rs. 275,000 Per Perch

33 perches land for sale

Ihala Imbulgoda

  100 meters to Colombo Kandy main road. Well Water Residential Location Close proximity to: Supermarket, Sc...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Hiripitiya 

 • 220 perches   Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for sale!

 

  Big land with a lot of opportunities for sale in Hiripitiya, 1 hour from Kurunegala. Peacful surroundings wit...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 1.3M Per Acre

Wellawa

Wellawa

  2 acre land for sale in Wellawa , Kurunegala. The Land is exactly 21km from Kurunegala Town. Please check ...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Chilaw 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 3.65M

Land for Sale 2 acres

Wijaya Katupotha

  Very closer to main bus road and each 30 minutes having buses to Chilaw and Colombo Better for residence with...  more »