සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing coconut land for sale in Sri Lanka (330 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
1
 Minuwangoda 

 • 120 perches   Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale

Minuwangoda Veyangoda Road

  මිනුවන්ගොඩ - වේයන්ගොඩ කටුනායක ප්‍රධාන මා...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kaduwela 

 • 10 perches   Coconut land


  Rs. 185,000 Per Perch

Ganewatta temple road

Pahala bomiriya

  450m to low-level, 1.5km to kaduwela. Less than 1 km to Bomiriya Central & primary . fruitful coconut trees....  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Chilaw 

 • 5 acres   Coconut land


  Rs. 30M

Pallama

Chilaw

  5 acre land with coconut trees,cashew trees,land cover with airport mesh 10ft height. Complete New Luxury hous...  more »

 Coconut land for sale/rent
10
 Gokarella 

 • 100 acres   Coconut land


  Rs. 3.5M Per Acre

Gokerella Coconut Estates

Gokerella, Kurunegala Distric..

  1 - Extent 100 acres in two blocks of 50 acres 2 - Adjoining extent of 50 acres 3 – Second Adjoining ext...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kaduwela 

 • 25 perches   Coconut land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for sale in kaduwela

Rajasingha mw

  අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයට යාබදව කඩුවෙල න...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 6 acres   Coconut land


  Rs. 5M Per Acre

Rideegama Road

Barandana

  6 Acre Coconut Land with various fruit plants ( Mango, Pinnaple,Etc.).watcher hut,Agri Well and boardering to ...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 4 acres   Coconut land


  Rs. 2M Per Acre

4acres Land for sale

6th KM, Kurunegala, Katupotha ..

  land is situated at 6th km post in Kurunegala -Katupotha Road. This area is known as Ginimanna Bamunakotuwa. ...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kuliyapitiya 

 • 54 perches   Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

54 Perch for sale

Weerambuwa

  Near to Kuluyapitya Central collage /wayamba university/court/ CTb depot /police station /calm place for livin...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Mapalagama 

 • 280 perches   Coconut land


  Rs. 15,000 Per Perch

Galle - Mapalagama

Paranathanayamgoda

  Coconut cultivated land of 280 Perch in 06 blocks, bordering Ginganga, facing main road, no flood threat, idea...  more »