ගුරුවරියන් සදහා නවාතැන් පහසුකම්

Gampola
Rs. 15,000 Per Month [ View in other currencies ]
Property Type: House
Bedrooms: 2
Bathrooms/WCs: 1
Floor area:
No. of floors: 1
Car parking spaces: 1
Area of land:
Availability: Available now
Bills included ? No
Deposit: 2 Months
Min. lease term: 1 Year
Advance payment:
Nearest bus stop: 3.5km
Nearest train station: 3.5km

Property details


ගම්පොල නාවලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගය අසල , ගම්පොල නගරයට 3.5km පමණ දුර , ජල විදුලි පහසුකම් සහ ආරක්ෂාව ඇති නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවසක පහත මහල.

Property features

FULLY FURNISHED
MAINLINE WATER
PRIVATE GARDEN
Contact Advertiser


94-7745.. Click here to view full Tel no.

Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 24 days ago

Location

Gampola     [View on large map]

Similar Properties