මුහුදු වෙරළ අලංකාරව දර්ශනය වෙන ස්ථානයක පිහිටා ඇත.

negombo,beach area, Negombo
Rs. 35,000,000 [ View in other currencies ]
Property Type: House
Bedrooms: 4
Bathrooms/WCs: 5
Floor area: 2780
No. of floors: 3
Car parking spaces:
Area of land: 15 
Availability: Available now
Nearest bus stop:
Nearest train station:

Property details


මුහුදු වෙරළ අලංකාරව දර්ශනය වෙන ස්ථානයක පිහිටා ඇත.
-the Beach Beautiful The Scene's Location .[ Swimming Pool With..] Near To Beach- 150 Meters.
Fully Completed 3 Storied Guest House For Sale''
Location ;- Negombo, Beach Area [ Land Side]
පදිංචියට හෝ ව්‍යාපාර කටයුතු සදහා..
- 4 Bedrooms With 4 Kitchens
- 5 Bathrooms
- Balcony
- Living Area
- Store
- Garden
- Parking
Between Star Class Hotels.
3 Min To Heritance Hotel
7 Min To Negombo Town
15 Min To Highway & Airport.
Good Place For Business & Residence ..
සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතව.
– ආරක්ශිත වටපිටාවක්,. 150 Lakhs- Clear Deeds -
Our Other All Advertising Know In Order To - Web : Sujith Real Estate.lk , Please Visit.
අපගේ අනිකුත් සියලුම වෙළෙඳ දැන්වීම් දැන ගැනීම පිනිස -
Web: Sujith Real Estate.lk වෙත පිවිසෙන්න .
[ ඔබගේ සියලුම දේපල විකිණීම සදහා අප විසින් පුළුල් ප්‍රචාරයක් නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු.]
ඉඩම් නිවාස ව්යාපාරික ස්ථාන විකුණා ගැනීමට හා මිලදී ගැනීමට- හෝ කුලියට දීමට හෝ කුලියට ලබාගැනීමට අවශ්ය නම් අති විශාල ගැණුම්කරුවන් ප්රමාණයක් අතරින් ඔබගේ ගැණුම්කරු සොයාදෙන්නෙමු

Property features

BEACHFRONT / SEA VIEW
BRAND NEW
SWIMMING POOL
FULLY FURNISHED
AC ROOMS
INTERNET
HOT WATER
MAINLINE WATER
3 PHASE ELECTRICITY
PRIVATE GARDEN
SERVANT'S ROOM
SERVANT'S TOILET
Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 3 years

94-7775.. Click here to view full Tel no.

Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 193 days ago

Location

negombo,beach area, Negombo    [View on large map]

Similar Properties