ජත්‍යන්තර පාසල් වලට ආසන්නයේ පදිංචි නොවු අලුත්ම නවීන පන්නයේ නිවස

negombo kandawala ., Negombo
Rs. 12,800,000 [ View in other currencies ]
Property Type: House
Bedrooms: 3
Bathrooms/WCs: 2
Floor area: 2380
No. of floors: 2
Car parking spaces:
Area of land: 15 
Availability: Available now
Nearest bus stop:
Nearest train station:

Property details


මීගමුව කඳවල මීගමුව කඳවල ජත්‍යන්තර පාසල් වලට ආසන්නයේ පදිංචි නොවු
අලුත්ම නවීන පන්නයේ නිවස Settled Also Will Be The Brand New Home' - 2 Min Main Bus Road
- 4 Km To Colombo Road (15 Min To Highway)
- 6 Km To Negombo Town
- Parapet Wall
- 15 Perches Land
- 3 Bed Rooms
- 2 Bath Rooms
- Servant Toilet
- Kitchen With Pantry Cupboards
- Balcony
- Living Area
- Dinning Area
- Veranda
--garden
සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතව.
– ආරක්ශිත වටපිටාවක්,.
Our Other All Advertising Know In Order To - Web : Sujith Real Estate.lk , Please Visit.
අපගේ අනිකුත් සියලුම වෙළෙඳ දැන්වීම් දැන ගැනීම පිනිස -
Web: Sujith Real Estate.lk වෙත පිවිසෙන්න .
[ ඔබගේ සියලුම දේපල විකිණීම සදහා අප විසින් පුළුල් ප්‍රචාරයක් නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු.]
ඉඩම් නිවාස ව්යාපාරික ස්ථාන විකුණා ගැනීමට හා මිලදී ගැනීමට- හෝ කුලියට දීමට හෝ කුලියට ලබාගැනීමට අවශ්ය නම් අති විශාල ගැණුම්කරුවන් ප්රමාණයක් අතරින් ඔබගේ ගැණුම්කරු සොයා දෙන්නෙමි..settled Also Will Be The Brand New Home' - 2 Min Main Bus Road
- 4 Km To Colombo Road (15 Min To Highway)
- 6 Km To Negombo Town
- Parapet Wall
- 15 Perches Land
- 3 Bed Rooms
- 2 Bath Rooms
- Servant Toilet
- Kitchen With Pantry Cupboards
- Balcony
- Living Area
- Dinning Area
- Veranda
--garden
සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතව.
– ආරක්ශිත වටපිටාවක්,.
Our Other All Advertising Know In Order To - Web : Sujith Real Estate.lk , Please Visit.
අපගේ අනිකුත් සියලුම වෙළෙඳ දැන්වීම් දැන ගැනීම පිනිස -
Web: Sujith Real Estate.lk වෙත පිවිසෙන්න .
[ ඔබගේ සියලුම දේපල විකිණීම සදහා අප විසින් පුළුල් ප්‍රචාරයක් නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු.]
ඉඩම් නිවාස ව්යාපාරික ස්ථාන විකුණා ගැනීමට හා මිලදී ගැනීමට- හෝ කුලියට දීමට හෝ කුලියට ලබාගැනීමට අවශ්ය නම් අති විශාල ගැණුම්කරුවන් ප්රමාණයක් අතරින් ඔබගේ ගැණුම්කරු සොයා දෙන්නෙමි..

Property features

BRAND NEW
SERVANT'S TOILET
Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 3 years

94-7775.. Click here to view full Tel no.

Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 68 days ago

Location

negombo kandawala ., Negombo    [View on large map]

Similar Properties